ابزار انتشار

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

کارکردن آقایانفلش پلیر شما نسخه قدیمی میباشد. لطفا نسخه مناسب را از اینجا دریافت و نصب نمایید.سوال بیننده :همسرمن آنقدر خودش را مشغول کارکرده که وقتی شب به منزل می آید نای حرف زدن هم ندارد و این مسئله بر روابط همسری ما به شدت اثر منفی گذاشته است .آیا اساسا اینقدر کارکردن درست است خوب درست نیست و باید اعتدال رعایت شود و ما چه قدر برای این اعتدال آموزه داریم . "راست و چپ گمراهی است و راه درست راه میانه است .ما شما را امت وسط قرار داریم."