ابزار انتشار

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

زایمان خانمفلش پلیر شما نسخه قدیمی میباشد. لطفا نسخه مناسب را از اینجا دریافت و نصب نمایید.پس از زایمان زن از چه زمانی می توان با او رابطه برقرار کرد ؟ این سوال دو بعد دارد یکی بحث شریعی و دیگر پزشکی