ابزار انتشار

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

ارگاسم زنفلش پلیر شما نسخه قدیمی میباشد. لطفا نسخه مناسب را از اینجا دریافت و نصب نمایید.خانم در صورت گرم بودن اما هنگام ارتباط با همسر بهره ی کافی را نمی برد فکر می کنید علتش چیست ؟اگر خانم واقعا گرم باشند عوامل دیگری دخیل است به منظور به ارگاسم رسیدن زن است .این عواملل ممکن است به دلیل استرس و اضطراب باشد که عوامل استرس شامل ( ناامن بودن مکان ارتباط و، زمان ارتباط ، کمبود وقت ، وجود حیوان های موزی ، نگرانی از بارداری ، وجود کارهای معوقه ف مزاحم ها ) دلیل دوم سرعت مرد و دلیل سوم زن آماده می شود. 3 محور مهم ( عنصر عاطفه ، امنیت ،زمان کافی)