« بازگشت

گذری بر قرآن در همین امشب

برنامه همین امشب مهتاب هر شب در ساعت 19:30 میزبان  دو مهمان از اهالی موسیقی  و یک کارشناس می باشند تا از سلامت و قرآن برای بینندگان عزیز بگویند ماه رمضان ماه نزول قرآن است و شبکه سلامت در این راستا بحث هایی پیرامون قرآن تا انتهای ماه رمضان در برنامه همین امشب مهتاب خواهد داشت.

 کارشناسان برنامه همین امشب مهتاب

ردیف

روز

تاریخ

نام کارشناس

موضوع

1

شنبه

96-3-6

دکتر مرتضی هنری

دیدن ماه

2

یکشنبه

96-3-7

 

 

3

دوشنبه

96-3-8

دکتر محمد حسین نیکنام

سلامت و قرآن

4

سه شنبه

96-3-9

دکتر کردی

انس در خانواده

5

چهارشنبه

96-3-10

دکتر مرتضی هنری

نظافت در ماه رمضان

6

پنجشنبه

96-3-11

دکتر محمدرضا یکتایی

نشاط ارتباط با خود

7

جمعه

96-3-12

دکتر علیرضا مرندی

سلامت معنوی

8

شنبه

96-3-13

دکتر مرتضی هنری

تغییر در رفتارهای فردی و اجتماعی

9

یکشنبه

96-3-14

 

 

10

دوشنبه

96-3-15

دکتر محمد حسین نیکنام

سلامت و قرآن

11

سه شنبه

96-3-16

دکتر کردی

انس در خانواده

12

چهارشنبه

96-3-17

دکتر مرتضی هنری

مادران در ماه مبارک

13

پنجشنبه

96-3-18

دکتر محمدرضا یکتایی

نشاط حسنی

14

جمعه

96-3-19

 

 

15

شنبه

96-3-20

دکتر مرتضی هنری

سفره ایرانی نماد اکوسیستم فرهنگی

16

یکشنبه

96-3-21

دکتر حسن خجسته

 

17

دوشنبه

96-3-22

دکتر محمد حسین نیکنام

سلامت و قرآن

18

سه شنبه

96-3-23

دکتر کردی

انس در خانواده

19

چهارشنبه

96-3-24

دکتر مرتضی هنری

شکل و ظاهر سفره

20

پنجشنبه

96-3-25

دکتر محمدرضا یکتایی

نشاط علوی

21

جمعه

96-3-26

 

 

22

شنبه

96-3-27

دکتر مرتضی هنری

جا و جایگاه سفره

23

یکشنبه

96-3-28

دکتر حسن خجسته

 

24

دوشنبه

96-3-29

دکتر محمد حسین نیکنام

سلامت و قرآن

25

سه شنبه

96-3-30

دکتر کردی

انس در خانواده

26

چهارشنبه

96-3-31

دکتر مرتضی هنری

سفره جایگاه تربیت

27

پنجشنبه

96-4-1

دکتر محمدرضا یکتایی

نشاط همدردی

28

جمعه

96-4-2

 

 

29

شنبه

96-4-3

دکتر مرتضی هنری

سفره ها و آنچه در سفره هست

30

یکشنبه

96-4-4

 

 


This portlet has been undeployed. Please redeploy it or remove it from the page.