جدول پخش هفتگیشنبه30/11/1395
18/02/2017
20 جمادی الاول/143
8

پخش سوم
8:00تا 16:00

پخش دوم
24:00تا 8:00

پخش اصلی
16:00تا 24:00

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

08:55

08:00

ضربان

1

00:30

00:00

سریال پرستاران

1

16:55

16:00

ضربان

1

09:00

08:55

در اختیار پخش

2

00:35

00:30

در اختیار پخش

2

17:00

16:55

نوا و نما

2

09:55

09:00

همین امروز

3

00:40

00:35

نوا و نما

3

17:15

17:00

واژه های علمی

3

10:00

09:55

در اختیار پخش

4

01:05

00:40

چشم پزشکی

4

17:30

17:15

تد

4

10:55

10:00

مادر کودک تندرستی

5 

01:10

01:05

در اختیار پخش

5 

18:30

17:30

همین امشب +اذانگاهی مغرب

5 

11:00

10:55

تغذیه و تندرستی

6

01:25

01:10

مجله پزشکی

6

19:00

18:30

مسابقه سیب سلامتی

6

11:15

11:00

واژه های علمی

7

01:35

01:25

خطر پنهان

7

19:05

19:00

در اختیار پخش

7

11:20

11:15

دکتر سلام

8

02:05

01:35

شیب تند

8

19:35

19:05

تالار تجربه

8

11:35

11:20

دنیای کودکانه

9

02:10

02:05

سالم بمانیم

9

19:40

19:35

سالم بمانیم

9

11:40

11:35

در اختیار پخش

10 

02:15

02:10

دکتر سلام +کمیک ضربان

10 

19:55

19:40

مستند پزشکی

10 

11:50

11:40

قاب سفید

11

03:10

02:15

ضربان

11

20:00

19:55

در اختیار پخش

11

11:55

11:50

در اختیار پخش

12

03:25

03:10

دنیای کودکانه

12

20:05

20:00

کمیک مستند

12

12:05

11:55

تد

13

03:45

03:25

مستند شهرستانها

13

20:55

20:05

مستند خارجی زیبایی آناتومی

13

12:10

12:05

در اختیار پخش

14

03:55

03:45

قاب سفید

14

21:00

20:55

در اختیار پخش

14

12:25

12:10

اذانگاهی
هوای وصال

15

04:00

03:55

تغذیه و تندرستی

15

21:45

21:00

گوشه عافیت

15

12:30

12:25

پخش کمیک سلام زندگی

16

04:15

04:00

واژه های علمی

16

21:55

21:45

خطر پنهان

16

12:50

12:30

سلام زندگی

17

04:20

04:15

کمیک مستند

17

22:00

21:55

سیب در قاب

17

12:55

12:50

سیب در قاب

18 

05:15

04:20

مستند خارجی نجات دهندگان

18 

22:05

22:00

خانه تندرستی

18 

13:00

12:55

در اختیار پخش

19

05:20

05:15

در اختیار پخش

19

22:25

22:05

مستند شهرستانها

19

13:30

13:00

تالار تجربه

20

05:35

05:20

اذانگاهی
(فریاد محراب)

20

22:30

22:25

پخش+کمیک به سلامت

20

13:35

13:30

نواونما

21

05:40

05:35

بهزیست

21

23:30

22:30

به سلامت

21

13:55

13:35

مستند شهرستانها

22

05:50

05:45

ضربان زندگی

22

23:35

23:30

در اختیار پخش

22

14:00

13:55

پخش +کمیک حال خوب

23

05:55

05:50

پخش کمیک مادر کودک

23

23:40

23:35

بهزیست

23

14:45

14:00

حال خوب

24

06:50

05:55

مادر کودک تندرستی

24

23:45

23:40

در اختیار پخش

24

15:00

14:45

کمیک مستند

25

06:55

06:50

سیب در قاب

25

23:55

23:45

قاب سفید

25

15:55

15:00

مستند خارجی مساله ای به نام آلرژی

26

07:00

06:55

در اختیار پخش

26

24:00

23:55

پخش کمیک سریال

26

16:00

15:55

پخش +کمیک ضربان

27

07:05

07:00

نوا و نما

27

 
 

07:15

07:05

تد

28

07:20

07:15

در اختیار پخش

29

07:30

07:20

مستند پزشکی

30

07:35

07:30

راز تندرستی

31

07:40

07:35

صبح و سلامتی

32

08:00

07:40

در اختیار پخش

33

 

یک شنبه01/12/1395
19/02/2017
21 جمادی الاول/143
8

پخش سوم
8:00تا 16:00

پخش دوم
24:00تا 8:00

پخش اصلی
16:00تا 24:00

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

08:55

08:00

ضربان

1

00:35

00:00

سریال پرستاران

1

16:55

16:00

ضربان

1

09:00

08:55

در اختیار پخش

2

01:05

00:35

مسابقه سیب سلامتی

2

17:00

16:55

نوا و نما

2

10:00

09:00

همین امروز

3

01:10

01:05

در اختیار پخش

3

17:15

17:00

واژه های علمی

3

10:55

10:00

مادر کودک تندرستی

4

02:10

01:10

حریم مهرورزی

4

17:30

17:15

تد

4

11:00

10:55

تغذیه و تندرستی

5 

02:15

02:10

دکتر سلام +کمیک ضربان

5 

18:30

17:30

همین امشب +اذانگاهی مغرب

5 

11:15

11:00

واژه های علمی

6

03:10

02:15

ضربان

6

19:00

18:30

مسابقه سیب سلامتی

6

11:20

11:15

دکتر سلام

7

03:25

03:10

دنیای کودکانه

7

19:05

19:00

در اختیار پخش

7

11:35

11:20

دنیای کودکانه

8

03:45

03:25

مستند شهرستانها

8

19:35

19:05

تالار تجربه

8

11:40

11:35

در اختیار پخش

9

03:55

03:45

قاب سفید

9

19:40

19:35

سالم بمانیم

9

11:50

11:40

قاب سفید

10 

04:10

03:55

واژه های علمی

10 

19:55

19:40

مستند پزشکی

10 

12:05

11:50

تد

11

04:15

04:10

 کمیک مستند

11

20:00

19:55

در اختیار پخش

11

12:10

12:05

در اختیار پخش

12

05:10

04:15

مستند خارجی زیبایی آناتومی

12

20:05

20:00

کمیک مستند

12

12:25

12:10

اذانگاهی
هوای وصال

13

05:15

05:10

در اختیار پخش

13

20:55

20:05

مستند خارجی زیبایی آناتومی

13

12:30

12:25

پخش کمیک سلام زندگی

14

05:30

05:15

اذانگاهی
(فریاد محراب)

14

21:00

20:55

در اختیار پخش

14

12:50

12:30

سلام زندگی

15

05:35

05:30

بهزیست

15

21:55

21:00

حال خوب

15

12:55

12:50

سیب در قاب

16

05:40

05:35

تغذیه و تندرستی

16

22:00

21:55

سیب در قاب

16

13:00

12:55

در اختیار پخش

17

05:50

05:40

ضربان زندگی

17

22:05

22:00

خانه تندرستی

17

13:30

13:00

تالار تجربه

18 

05:55

05:50

پخش کمیک مادر کودک

18 

22:25

22:05

مستند شهرستانها

18 

13:35

13:30

نواونما

19

06:50

05:55

مادر کودک تندرستی

19

22:30

22:25

پخش+کمیک به سلامت

19

13:55

13:35

مستند شهرستانها

20

06:55

06:50

سیب در قاب

20

23:30

22:30

به سلامت

20

14:00

13:55

پخش +کمیک گوشه عافیت

21

07:00

06:55

صدای سلامت

21

23:35

23:30

در اختیار پخش

21

14:45

14:00

گوشه عافیت

22

07:20

07:00

بازهم زندگی

22

23:40

23:35

بهزیست

22

14:55

14:45

خطر پنهان

23

07:25

07:20

نواونما

23

23:45

23:40

در اختیار پخش

23

15:00

14:55

 کمیک مستند

24

07:40

07:25

تد

24

23:55

23:45

قاب سفید

24

15:55

15:00

مستند خارجی زیبایی آناتومی

25

08:00

07:40

صبح و سلامتی

25

24:00

23:55

پخش کمیک سریال

25

16:00

15:55

پخش +کمیک ضربان

26

   

 

 

دو شنبه 02/12/1395
20/02/2016
22 جمادی الاولی/143
8

پخش سوم
8:00تا 16:00

پخش دوم
24:00تا 8:00

پخش اصلی
16:00تا 24:00

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

08:55

08:00

ضربان

1

00:35

00:00

سریال پرستاران

1

16:55

16:00

ضربان

1

09:00

08:55

در اختیار پخش

2

01:05

00:35

مسابقه سیب سلامتی

2

17:00

16:55

نوا و نما

2

10:00

09:00

همین امروز

3

01:10

01:05

در اختیار پخش

3

17:15

17:00

واژه های علمی

3

10:55

10:00

مادر کودک تندرستی

4

02:10

01:10

حریم مهرورزی

4

17:30

17:15

تد

4

11:00

10:55

تغذیه و تندرستی

5 

02:15

02:10

دکتر سلام +کمیک ضربان

5 

18:30

17:30

همین امشب +اذانگاهی مغرب

5 

11:15

11:00

ره آورد

6

03:10

02:15

ضربان

6

19:00

18:30

مسابقه سیب سلامتی

6

11:20

11:15

دکتر سلام

7

03:25

03:10

دنیای کودکانه

7

19:05

19:00

در اختیار پخش

7

11:35

11:20

دنیای کودکانه

8

03:45

03:25

مستند شهرستانها

8

19:35

19:05

تالار تجربه

8

11:40

11:35

در اختیار پخش

9

03:55

03:45

قاب سفید

9

19:40

19:35

سالم بمانیم

9

11:50

11:40

قاب سفید

10 

04:10

03:55

ره آورد

10 

19:55

19:40

مستند پزشکی

10 

12:05

11:50

تد

11

04:15

04:10

 کمیک مستند

11

20:00

19:55

در اختیار پخش

11

12:10

12:05

در اختیار پخش

12

05:10

04:15

مستند خارجی زیبایی آناتومی

12

20:05

20:00

کمیک مستند

12

12:25

12:10

اذانگاهی
هوای وصال

13

05:15

05:10

در اختیار پخش

13

20:55

20:05

مستند خارجی زیبایی آناتومی

13

12:30

12:25

پخش کمیک سلام زندگی

14

05:30

05:15

اذانگاهی
(فریاد محراب)

14

21:00

20:55

در اختیار پخش

14

12:50

12:30

سلام زندگی

15

05:35

05:30

بهزیست

15

21:45

21:00

گوشه عافیت

15

12:55

12:50

سیب در قاب

16

05:40

05:35

تغذیه و تندرستی

16

21:55

21:45

خطر پنهان

16

13:00

12:55

در اختیار پخش

17

05:50

05:40

ضربان زندگی

17

22:00

21:55

سیب در قاب

17

13:30

13:00

تالار تجربه

18 

05:55

05:50

پخش کمیک مادر کودک

18 

22:05

22:00

خانه تندرستی

18 

13:35

13:30

نواونما

19

06:50

05:55

مادر کودک تندرستی

19

22:25

22:05

مستند شهرستانها

19

13:55

13:35

مستند شهرستانها

20

06:55

06:50

سیب در قاب

20

22:30

22:25

پخش+کمیک به سلامت

20

14:00

13:55

پخش +کمیک حال خوب

21

07:00

06:55

صدای سلامت

21

23:30

22:30

به سلامت

21

14:45

14:00

حال خوب

22

07:20

07:00

بازهم زندگی

22

23:35

23:30

در اختیار پخش

22

15:00

14:45

کمیک مستند

23

07:25

07:20

نواونما

23

23:40

23:35

بهزیست

23

15:55

15:00

مستند خارجی زیبایی آناتومی

24

07:40

07:25

تد

24

23:45

23:40

در اختیار پخش

24

16:00

15:55

پخش +کمیک ضربان

25

08:00

07:40

صبح و سلامتی

25

23:55

23:45

قاب سفید

25

   

24:00

23:55

پخش کمیک سریال

26

 

 

سه شنبه 03/12/1395
21/0
2/2015
23جمادی الاولی/143
8

پخش سوم
8:00تا 16:00

پخش دوم
24:00تا 8:00

پخش اصلی
16:00تا 24:00

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

08:55

08:00

ضربان

1

00:35

00:00

سریال پرستاران

1

16:55

16:00

ضربان

1

09:00

08:55

در اختیار پخش

2

01:05

00:35

مسابقه سیب سلامتی

2

17:00

16:55

نوا و نما

2

10:00

09:00

همین امروز

3

01:10

01:05

در اختیار پخش

3

17:15

17:00

واژه های علمی

3

10:55

10:00

مادر کودک تندرستی

4

01:25

01:10

مجله پزشکی

4

17:30

17:15

تد

4

11:00

10:55

تغذیه و تندرستی

5 

01:35

01:25

خطر پنهان

5 

18:30

17:30

همین امشب +اذانگاهی مغرب

5 

11:15

11:00

واژه های علمی

6

02:05

01:35

شیب تند

6

19:00

18:30

مسابقه سیب سلامتی

6

11:20

11:15

دکتر سلام

7

02:10

02:05

سالم بمانیم

7

19:05

19:00

در اختیار پخش

7

11:35

11:20

دنیای کودکانه

8

02:15

02:10

دکتر سلام +کمیک ضربان

8

19:35

19:05

تالار تجربه

8

11:40

11:35

در اختیار پخش

9

03:10

02:15

ضربان

9

19:40

19:35

سالم بمانیم

9

11:50

11:40

قاب سفید

10 

03:25

03:10

دنیای کودکانه

10 

19:55

19:40

مستند پزشکی

10 

12:05

11:50

تد

11

03:45

03:25

مستند شهرستانها

11

20:00

19:55

در اختیار پخش

11

12:10

12:05

در اختیار پخش

12

03:55

03:45

قاب سفید

12

20:05

20:00

کمیک مستند

12

12:25

12:10

اذانگاهی
هوای وصال

13

04:10

03:55

واژه های علمی

13

20:55

20:05

مستند خارجی یک ساعت حیاتی

13

12:30

12:25

پخش کمیک سلام زندگی

14

04:30

04:25

پخش + کمیک مستند

14

21:00

20:55

در اختیار پخش

14

12:50

12:30

سلام زندگی

15

05:10

04:35

مستند خارجی زیبایی آناتومی

15

21:55

21:00

حال خوب

15

12:55

12:50

سیب در قاب

16

05:15

05:10

در اختیار پخش

16

22:00

21:55

سیب در قاب

16

13:00

12:55

در اختیار پخش

17

05:30

05:15

اذانگاهی
(فریاد محراب)

17

22:05

22:00

خانه تندرستی

17

13:30

13:00

تالار تجربه

18 

05:35

05:30

بهزیست

18 

22:25

22:05

مستند شهرستانها

18 

13:35

13:30

نواونما

19

05:40

05:35

تغذیه و تندرستی

19

22:30

22:25

پخش+کمیک به سلامت

19

13:55

13:35

مستند شهرستانها

20

05:50

05:40

ضربان زندگی

20

23:30

22:30

به سلامت

20

14:00

13:55

پخش +کمیک گوشه عافیت

21

05:55

05:50

پخش کمیک مادر کودک

21

23:35

23:30

در اختیار پخش

21

14:45

14:00

گوشه عافیت

22

06:50

05:55

مادر کودک تندرستی

22

23:40

23:35

بهزیست

22

14:55

14:45

خطر پنهان

23

06:55

06:50

سیب در قاب

23

23:45

23:40

در اختیار پخش

23

15:00

14:55

 کمیک مستند

24

07:00

06:55

صدای سلامت

24

23:55

23:45

قاب سفید

24

15:55

15:00

مستند خارجی زیبایی آناتومی

25

07:20

07:00

بازهم زندگی

25

24:00

23:55

پخش کمیک سریال

25

16:00

15:55

پخش +کمیک ضربان

26

07:25

07:20

نواونما

26

 
 

07:40

07:25

تد

27

08:00

07:40

صبح و سلامتی

28

 

 

چهار شنبه 04/12/1395
22/
02/2017
24 جمادی الاولی/143
8

پخش سوم
8:00تا 16:00

پخش دوم
24:00تا 8:00

پخش اصلی
16:00تا 24:00

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

08:55

08:00

ضربان

1

00:35

00:00

سریال پرستاران

1

16:55

16:00

ضربان

1

09:00

08:55

در اختیار پخش

2

01:05

00:35

مسابقه سیب سلامتی

2

17:00

16:55

نوا و نما

2

10:00

09:00

همین امروز

3

01:10

01:05

در اختیار پخش

3

17:15

17:00

واژه های علمی

3

10:55

10:00

مادر کودک تندرستی

4

01:25

01:10

مجله پزشکی

4

17:30

17:15

تد

4

11:00

10:55

تغذیه و تندرستی

5 

01:35

01:25

خطر پنهان

5 

18:30

17:30

همین امشب +اذانگاهی مغرب

5 

11:15

11:00

ره آورد

6

02:05

01:35

شیب تند

6

19:00

18:30

مسابقه سیب سلامتی

6

11:20

11:15

دکتر سلام

7

02:10

02:05

سالم بمانیم

7

19:05

19:00

در اختیار پخش

7

11:35

11:20

دنیای کودکانه

8

02:15

02:10

دکتر سلام +کمیک ضربان

8

19:35

19:05

تالار تجربه

8

11:40

11:35

در اختیار پخش

9

03:10

02:15

ضربان

9

19:40

19:35

سالم بمانیم

9

11:50

11:40

قاب سفید

10 

03:25

03:10

دنیای کودکانه

10 

19:55

19:40

مستند پزشکی

10 

12:05

11:50

تد

11

03:45

03:25

مستند شهرستانها

11

20:00

19:55

در اختیار پخش

11

12:10

12:05

در اختیار پخش

12

03:55

03:45

قاب سفید

12

20:05

20:00

کمیک مستند

12

12:25

12:10

اذانگاهی
هوای وصال

13

04:10

03:55

واژه های علمی

13

20:50

20:05

مستند خارجی یک ساعت حیاتی

13

12:30

12:25

پخش کمیک سلام زندگی

14

04:30

04:25

پخش + کمیک مستند

14

20:55

20:50

صدای سلامت

14

12:50

12:30

سلام زندگی

15

05:10

04:35

مستند خارجی یک ساعت حیاتی

15

21:00

20:55

در اختیار پخش

15

12:55

12:50

سیب در قاب

16

05:15

05:10

در اختیار پخش

16

21:45

21:00

گوشه عافیت

16

13:00

12:55

در اختیار پخش

17

05:30

05:15

اذانگاهی
(فریاد محراب)

17

21:55

21:45

خطر پنهان

17

13:30

13:00

تالار تجربه

18 

05:35

05:30

بهزیست

18 

22:00

21:55

سیب در قاب

18 

13:35

13:30

نواونما

19

05:40

05:35

تغذیه و تندرستی

19

22:05

22:00

خانه تندرستی

19

13:55

13:35

مستند شهرستانها

20

05:50

05:40

ضربان زندگی

20

22:25

22:05

مستند شهرستانها

20

14:00

13:55

پخش +کمیک حال خوب

21

05:55

05:50

پخش کمیک مادر کودک

21

22:30

22:25

پخش+کمیک به سلامت

21

14:45

14:00

حال خوب

22

06:50

05:55

مادر کودک تندرستی

22

23:30

22:30

به سلامت

22

15:00

14:45

کمیک مستند

23

06:55

06:50

سیب در قاب

23

23:35

23:30

در اختیار پخش

23

15:55

15:00

مستند خارجی یک ساعت حیاتی

24

07:00

06:55

صدای سلامت

24

23:40

23:35

بهزیست

24

16:00

15:55

پخش +کمیک ضربان

25

07:20

07:00

بازهم زندگی

25

23:45

23:40

در اختیار پخش

25

 

07:25

07:20

نواونما

26

23:55

23:45

قاب سفید

26

07:40

07:25

تد

27

24:00

23:55

پخش کمیک سریال

27

08:00

07:40

صبح و سلامتی

28

 

 

 

پنج شنبه 05/12/1395
23/02/2017
جمادی الاول25/1438

پخش سوم
8:00تا 16:00

پخش دوم
24:00تا 8:00

پخش اصلی
16:00تا 24:00

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

08:55

08:00

ضربان

1

00:35

00:00

سریال پرستاران

1

16:55

16:00

ضربان

1

09:00

08:55

در اختیار پخش

2

01:05

00:35

مسابقه سیب سلامتی

2

17:00

16:55

نوا و نما

2

10:00

09:00

همین امروز

3

01:10

01:05

در اختیار پخش

3

17:15

17:00

واژه های علمی

3

10:55

10:00

مادر کودک تندرستی

4

01:25

01:10

مجله پزشکی

4

17:30

17:15

تد

4

11:00

10:55

تغذیه و تندرستی

5 

01:35

01:25

خطر پنهان

5 

18:30

17:30

همین امشب +اذانگاهی مغرب

5 

11:15

11:00

واژه های علمی

6

02:05

01:35

شیب تند

6

19:00

18:30

مسابقه سیب سلامتی

6

11:20

11:15

دکتر سلام

7

02:10

02:05

سالم بمانیم

7

19:05

19:00

در اختیار پخش

7

11:35

11:20

دنیای کودکانه

8

02:15

02:10

دکتر سلام +کمیک ضربان

8

19:35

19:05

تالار تجربه

8

11:40

11:35

در اختیار پخش

9

03:10

02:15

ضربان

9

19:40

19:35

سالم بمانیم

9

11:50

11:40

قاب سفید

10 

03:25

03:10

دنیای کودکانه

10 

19:55

19:40

مستند پزشکی

10 

12:05

11:50

تد

11

03:45

03:25

مستند شهرستانها

11

20:00

19:55

در اختیار پخش

11

12:10

12:05

در اختیار پخش

12

03:55

03:45

قاب سفید

12

20:05

20:00

کمیک مستند

12

12:25

12:10

اذانگاهی
هوای وصال

13

04:10

03:55

واژه های علمی

13

20:55

20:05

مستند خارجی یک ساعت حیاتی

13

12:30

12:25

پخش کمیک سلام زندگی

14

04:30

04:25

پخش + کمیک مستند

14

21:00

20:55

در اختیار پخش

14

12:50

12:30

سلام زندگی

15

05:10

04:35

مستند خارجی زیبایی آناتومی

15

21:55

21:00

حال خوب

15

12:55

12:50

سیب در قاب

16

05:15

05:10

در اختیار پخش

16

22:00

21:55

سیب در قاب

16

13:00

12:55

در اختیار پخش

17

05:30

05:15

اذانگاهی
(فریاد محراب)

17

22:05

22:00

خانه تندرستی

17

13:30

13:00

تالار تجربه

18 

05:35

05:30

بهزیست

18 

22:25

22:05

مستند شهرستانها

18 

13:35

13:30

نواونما

19

05:40

05:35

تغذیه و تندرستی

19

22:30

22:25

پخش+کمیک به سلامت

19

14:55

13:35

اکسیر

20

05:50

05:40

ضربان زندگی

20

23:30

22:30

به سلامت

20

15:00

14:55

 کمیک مستند

21

05:55

05:50

پخش کمیک مادر کودک

21

23:35

23:30

در اختیار پخش

21

15:55

15:00

مستند خارجی یک ساعت حیاتی

22

06:50

05:55

مادر کودک تندرستی

22

23:40

23:35

بهزیست

22

16:00

15:55

پخش +کمیک ضربان

23

06:55

06:50

سیب در قاب

23

23:45

23:40

در اختیار پخش

23

 

07:00

06:55

صدای سلامت

24

23:55

23:45

قاب سفید

24

07:20

07:00

بازهم زندگی

25

24:00

23:55

پخش کمیک سریال

25

07:25

07:20

نواونما

26

 

07:40

07:25

تد

27

08:00

07:40

صبح و سلامتی

28

 

 

جمعه 06/12/1395
24/02/2016
 جمادی لاول1438/26

پخش سوم
8:00تا 16:00

پخش دوم
24:00تا 8:00

پخش اصلی
16:00تا 24:00

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

08:55

08:00

ضربان

1

00:35

00:00

سریال پرستاران

1

16:55

16:00

ضربان

1

09:00

08:55

در اختیار پخش

2

01:05

00:35

مسابقه سیب سلامتی

2

17:00

16:55

نوا و نما

2

09:30

09:00

من و کودک من

3

01:10

01:05

در اختیار پخش

3

17:15

17:00

واژه های علمی

3

09:35

09:30

نواونما

4

01:25

01:10

مجله پزشکی

4

17:30

17:15

تد

4

09:35

09:30

صدای سلامت

5 

01:35

01:25

خطر پنهان

5 

17:55

17:30

چشم پزشکی

5 

09:40

09:35

سالم بمانیم

6

02:05

01:35

شیب تند

6

18:00

17:55

صدای سلامت

6

09:55

09:40

مجله پزشکی

7

02:10

02:05

سالم بمانیم

7

18:05

18:00

دکتر سلام

7

10:00

09:55

دکتر سلام

8

02:15

02:10

دکتر سلام +کمیک ضربان

8

18:10

18:05

در اختیار پخش

8

10:55

10:00

مادر کودک تندرستی

9

03:10

02:15

ضربان

9

18:25

18:10

اذانگاهی مغرب

9

11:00

10:55

تغذیه و تندرستی

10 

03:25

03:10

دنیای کودکانه

10 

18:30

18:25

صدای سلامت

10 

11:15

11:00

ره آورد

11

03:45

03:25

مستند شهرستانها

11

19:00

18:30

باکریمان

11

11:20

11:15

دکتر سلام

12

03:55

03:45

قاب سفید

12

19:05

19:00

در اختیار پخش

12

11:35

11:20

دنیای کودکانه

13

04:10

03:55

واژه های علمی

13

19:35

19:05

تالار تجربه

13

11:40

11:35

در اختیار پخش

14

04:30

04:25

پخش + کمیک مستند

14

19:55

19:35

سالم بمانیم

14

11:50

11:40

قاب سفید

15

05:10

04:35

مستند خارجی یک ساعت حیاتی

15

19:50

19:40

مستند پزشکی

15

12:05

11:50

تد

16

05:15

05:10

در اختیار پخش

16

20:00

19:55

در اختیار پخش

16

12:10

12:05

در اختیار پخش

17

05:30

05:15

اذانگاهی
(فریاد محراب)

17

20:05

20:00

کمیک مستند

17

12:25

12:10

اذانگاهی
هوای وصال

18 

05:35

05:30

بهزیست

18 

20:55

20:05

مستند خارجی نه ماهی که باعث به وجود آمدن ما شد

18 

12:30

12:25

پخش کمیک سلام زندگی

19

05:40

05:35

تغذیه و تندرستی

19

21:00

20:55

در اختیار پخش

19

12:50

12:30

سلام زندگی

20

05:50

05:40

ضربان زندگی

20

21:45

21:00

گوشه عافیت

20

12:55

12:50

سیب در قاب

21

05:55

05:50

پخش کمیک مادر کودک

21

21:55

21:45

خطر پنهان

21

13:00

12:55

در اختیار پخش

22

06:50

05:55

مادر کودک تندرستی

22

22:00

21:55

سیب در قاب

22

13:30

13:00

تالار تجربه

23

06:55

06:50

سیب در قاب

23

22:05

22:00

خانه تندرستی

23

13:35

13:30

نواونما

24

07:00

06:55

صدای سلامت

24

22:25

22:05

مستند شهرستانها

24

13:55

13:35

مستند شهرستانها

25

07:20

07:00

بازهم زندگی

25

23:50

22:25

مجله بارداری

25

14:00

13:55

پخش +کمیک حال خوب

26

07:25

07:20

نواونما

26

23:55

23:50

بهزیست

26

14:45

14:00

حال خوب

27

07:40

07:25

تد

27

24:00

23:55

پخش کمیک سریال

27

15:00

14:45

کمیک مستند

28

08:00

07:40

صبح و سلامتی

28

 

15:55

15:00

مستند خارجی یک ساعت حیاتی

29

 

16:00

15:55

پخش +کمیک ضربان

30

 

 

برنامه مادر، کودک، تندرستی

برنامه مادر، کودک، تندرستی با عنایت به اینکه سلامت مادران و کودکان پایه اصلی سلامت خانواده است، این برنامه با پرداختن به صلاح و نیاز مخاطبان و منطبق بر سیاست های آموزشی مبتنی بر پیشگیری و ارتقاء سواد سلامت سعی در اصلاح و تغییر الگوهای رفتاری و ارتقاءسبک زندگی دارد که در این بین به سیاست های جدید جمعیتی کشور و به صورت غیر مستقیم ولی کاربردی توجه خاص شده است.ساعت پخش اصلی 10 صبح و تکرار 6 صبح روز بعد

صفحه برنامه

 

برنامه ضربان

برنامه ضربان، این برنامه با رویکرد اصلی پیشگیری از بیماری ها به خصوص بیماری های شایع که بار اصلی هزینه ها و مشکلات نظام سلامت کشور را ایجاد می نماید و در عین حال با توجه ویژه به رفع مشکلات روزمره و درخواستی مخاطبین شبکه تولید و پخش می گردد.

ساعت پخش اصلی 16بعدازظهر و تکرار 8 صبح روز بعد

صفحه برنامه

 

برنامه همین امروز ، همین امشب

این برنامه در دو بخش صبح (10-9)و بعدازظهر در ساعت (6:30-5:30) به صورت زنده به روی آنتن می رود .این برنامه با تهیه کنندگی بهنام آسایش سعی می کند برنامه های شبکه سلامت سیما را به مخاطبان معرفی کند و این برنامه یک جنگ ترکیبی است که در روزهای پنج شنبه یک میهمان وِیژه یا پزشک به برنامه خود دعوت می کند.مبینا نصیری ، زهرا شوقی ، سید وحید سپهرتاج و سینا مقدم مجریان این برنامه هستند.

صفحه برنامه

 

برنامه سیب سلامتی

مسابقه تلفنی سیب سلامتی به تهیه کنندگی محسن کرمی و با اجرای حامد مدرس و گلاره جباری است که با هدف سرگرمی و خلق ساعاتی خوش و پر هیجان برای بینندگان شنبه تا پنج شنبه ساعت 18:30 از شبکه سلامت پخش میگردد و همچنین دارای یک بار آموزشی نیز می باشد به این صورت که منبع سوالات در اختیار بینندگان از طریق متن های خوانده شده توسط مجریان گرامی قرار می گیرد تا صاحب اطلاعات ناب پزشکی باشند.تکرار این برنامه 30 :00بامداد هرروز

 

صفحه برنامه

 

برنامه مادر، کودک، تندرستی

برنامه مادر، کودک، تندرستی با عنایت به اینکه سلامت مادران و کودکان پایه اصلی سلامت خانواده است، این برنامه با پرداختن به صلاح و نیاز مخاطبان و منطبق بر سیاست های آموزشی مبتنی بر پیشگیری و ارتقاء سواد سلامت سعی در اصلاح و تغییر الگوهای رفتاری و ارتقاءسبک زندگی دارد که در این بین به سیاست های جدید جمعیتی کشور و به صورت غیر مستقیم ولی کاربردی توجه خاص شده است.ساعت پخش اصلی 10 صبح و تکرار 6 صبح روز بعد

صفحه برنامه

 

برنامه ضربان

برنامه ضربان، این برنامه با رویکرد اصلی پیشگیری از بیماری ها به خصوص بیماری های شایع که بار اصلی هزینه ها و مشکلات نظام سلامت کشور را ایجاد می نماید و در عین حال با توجه ویژه به رفع مشکلات روزمره و درخواستی مخاطبین شبکه تولید و پخش می گردد.

ساعت پخش اصلی 16بعدازظهر و تکرار 8 صبح روز بعد

صفحه برنامه

 

برنامه همین امروز ، همین امشب

این برنامه در دو بخش صبح (10-9)و بعدازظهر در ساعت (6:30-5:30) به صورت زنده به روی آنتن می رود .این برنامه با تهیه کنندگی بهنام آسایش سعی می کند برنامه های شبکه سلامت سیما را به مخاطبان معرفی کند و این برنامه یک جنگ ترکیبی است که در روزهای پنج شنبه یک میهمان وِیژه یا پزشک به برنامه خود دعوت می کند.مبینا نصیری ، زهرا شوقی ، سید وحید سپهرتاج و سینا مقدم مجریان این برنامه هستند.

صفحه برنامه

 

برنامه سیب سلامتی

مسابقه تلفنی سیب سلامتی به تهیه کنندگی محسن کرمی و با اجرای حامد مدرس و گلاره جباری است که با هدف سرگرمی و خلق ساعاتی خوش و پر هیجان برای بینندگان شنبه تا پنج شنبه ساعت 18:30 از شبکه سلامت پخش میگردد و همچنین دارای یک بار آموزشی نیز می باشد به این صورت که منبع سوالات در اختیار بینندگان از طریق متن های خوانده شده توسط مجریان گرامی قرار می گیرد تا صاحب اطلاعات ناب پزشکی باشند.تکرار این برنامه 30 :00بامداد هرروز

 

صفحه برنامه

 

برنامه حال خوب

برنامه حال خوب کاری از گروه بهداشت و درمان شبکه سلامت است که با رویکردی نو به مقوله سلامت روان و ارتباط آن با حال خوب می پردازد.این برنامه با بهره گیری از روانشناسان مجرب و صاحب نام و با آیتمهایی همچون مرکز مشاوره،معرفی کتاب،داستانهایی آموزنده از زندگی،موسیقی های آرامش بخش و... در صدد تسری حال خوب در جامعه است . روزهای فرد ساعت 21 و تکرار آن روزهای زوج ساعت 14

صفحه برنامه