جدول پخش هفتگیشنبه30/02/1396
20/05/2017
23شعبان/143
8

پخش سوم
8:00تا 16:00

پخش دوم
24:00تا 8:00

پخش اصلی
16:00تا 24:00

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

08:45

08:00

ضربان

1

00:55

00:00

مجموعه نمایشی روزگار قریب

1

16:40

16:00

ضربان(منتخب)

1

08:50

08:45

در اختیار پخش

2

01:00

00:55

در اختیار پخش

2

16:50

16:40

در اختیار پخش

2

08:55

08:50

راز تندرستی

3

01:10

01:00

قاب سفید

3

17:00

16:50

قاب سفید

3

09:25

08:55

دهکده تندرستی

4

01:20

01:10

در اختیار پخش

4

17:05

17:00

در اختیار پخش

4

09:30

09:25

در اختیار پخش

5 

01:45

01:0020

حیات خانه ما

5 

17:20

17:05

واژه های علمی

5 

10:00

09:00

همین امروز

6

01:15

01:10

صدای سلامت

6

17:25

17:20

صدای سلامت

6

10:45

10:00

مادر کودک

7

01:45

01:15

در اختیار پخش

7

17:30

17:25

در اختیار پخش

7

10:50

10:45

صدای سلامت

8

01:50

01:45

مستند شهرستانها

8

18:00

17:30

همین امشب

8

10:55

10:50

در اختیار پخش

9

02:25

02:15

راز درون

9

18:05

18:00

در اختیار پخش

9

11:05

10:55

می خواهم بدانم

10 

02:30

02:25

در اختیار پخش

10 

18:35

18:05

تالار تجربه

10 

11:10

11:05

در اختیارپخش

11

03:15

02:30

ضربان

11

18:40

18:35

در اختیار پخش

11

11:25

11:10

واژه های علمی

12

03:20

03:15

نواونما

12

18:50

18:40

راز درون

12

11:30

11:25

در اختیارپخش

13

03:25

03:20

واژه های علمی

13

18:55

18:50

نواونما

13

12:00

11:30

همین امروز

14

03:40

03:25

در اختیار پخش

14

19:00

18:55

در اختیار پخش

14

12:55

12:00

مجموعه نمایشی روزگار قریب

15

03:55

03:40

دنیای کودکانه

15

19:25

19:00

ایران

15

13:00

12:55

در اختیار پخش

16

04:00

03:55

در اختیار پخش

16

19:30

19:25

راز تندرستی

16

13:15

13:00

اذان ظهر

17

04:15

04:00

قاب سفید

17

19:35

19:30

در اختیارپخش

17

13:20

13:15

در اختیار پخش

18 

04:20

04:15

در اختیار پخش

18 

19:40

19:35

تد

18 

13:50

13:20

حیات خانه ما

19

04:30

04:20

اذانگاهی صبح

19

20:30

19:40

همین امشب

19

13:55

13:50

در اختیار پخش

20

04:35

04:30

در اختیار پخش

20

20:40

20:30

در اختیار پخش

20

14:00

13:55

تد

21

04:50

04:35

مجله پزشکی

21

20:55

20:40

مجله پزشکی

21

15:10

15:05

در اختیار پخش

22

04:55

04:50

خطر پنهان

22

21:50

21:00

در اختیار پخش

22

16:00

15:10

مستند خارجی نه ماهی باعث بوجود آمدن ما شد

23

05:00

04:55

در اختیار پخش

23

21:50

21:00

گوشه عافیت

23

15:10

15:05

پخش - کمیک حال خوب

24

05:55

05:00

مستند خارجی نه ماهی باعث بوجود آمدن ما شد

24

21:55

21:50

در اختیار پخش

24

16:00

15:10

حال خوب

25

06:00

05:55

در اختیار پخش

25

22:00

21:55

کمیک مستند

25

 

06:45

06:00

مادر کودک تندرستی

26

22:55

22:00

مستند خارجی دندان

26

06:55

06:45

می خواهم بدانم

27

23:00

22:55

در اختیار پخش

27

07:00

06:55

در اختیار پخش

28

23:45

23:00

به سلامت

28

07:20

07:00

صبح و سلامت

29

23:50

23:45

در اختیار پخش

29

07:30

07:20

تد

30

 

07:35

07:30

در اختیار پخش

31

08:00

07:35

ایران

32

 

یک شنبه31/02/1396
21/05/2017
24شعبان/143
8

پخش سوم
8:00تا 16:00

پخش دوم
24:00تا 8:00

پخش اصلی
16:00تا 24:00

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

08:45

08:00

ضربان

1

00:55

00:00

مجموعه نمایشی روزگار قریب

1

16:40

16:00

ضربان(منتخب)

1

08:50

08:45

در اختیار پخش

2

01:00

00:55

در اختیار پخش

2

16:50

16:40

در اختیار پخش

2

08:55

08:50

راز تندرستی

3

01:10

01:50

قاب سفید

3

17:00

16:50

قاب سفید

3

09:25

08:55

دهکده تندرستی

4

01:15

01:10

در اختیار پخش

4

17:05

17:00

در اختیار پخش

4

09:30

09:25

در اختیار پخش

5 

01:45

01:15

حیات خانه ما

5 

17:20

17:05

واژه های علمی

5 

10:00

09:30

همین امروز

6

01:50

01:45

صدای سلامت

6

17:25

17:20

صدای سلامت

6

10:45

10:00

مادر کودک

7

01:55

01:50

در اختیار پخش

7

17:30

17:25

در اختیار پخش

7

10:50

10:45

صدای سلامت

8

02:15

01:55

گیاهان دارویی کیمیا با بادام

8

18:00

17:30

همین امشب

8

10:55

10:50

در اختیار پخش

9

02:25

02:15

راز درون

9

18:05

18:00

در اختیار پخش

9

11:05

10:55

می خواهم بدانم

10 

02:30

02:25

در اختیار پخش

10 

18:35

18:05

تالار تجربه

10 

11:10

11:05

در اختیارپخش

11

03:15

02:30

ضربان

11

18:40

18:35

در اختیار پخش

11

11:25

11:10

واژه های علمی

12

03:20

03:15

نواونما

12

18:50

18:40

راز درون

12

11:30

11:25

در اختیارپخش

13

03:25

03:20

واژه های علمی

13

18:55

18:50

نواونما

13

12:00

11:30

همین امروز

14

03:40

03:25

در اختیار پخش

14

19:00

18:55

در اختیار پخش

14

12:55

12:00

مجموعه نمایشی روزگار قریب

15

03:55

03:40

دنیای کودکانه

15

19:25

19:00

ایران

15

13:00

12:55

در اختیار پخش

16

04:00

03:55

خانه تندرستی

16

19:30

19:25

راز تندرستی

16

13:15

13:00

اذان ظهر

17

04:05

04:00

در اختیار پخش

17

19:35

19:30

در اختیارپخش

17

13:20

13:15

در اختیار پخش

18 

04:20

04:05

اذانگاهی صبح

18 

19:40

19:35

تد

18 

13:50

13:20

حیات خانه

19

04:25

04:20

در اختیار پخش

19

20:30

19:40

همین امشب

19

13:55

13:50

در اختیار پخش

20

04:4

04:25

مجله پزشکی

20

20:40

20:30

در اختیار پخش

20

14:00

13:55

تد

21

04:50

04:35

در اختیار پخش

21

20:55

20:40

مجله پزشکی

21

15:10

15:05

در اختیار پخش

22

04:55

04:50

خطر پنهان

22

21:50

21:00

در اختیار پخش

22

16:00

15:10

مستند خارجی دندان

23

05:00

04:55

در اختیار پخش

23

21:55

21:00

حال خوب

23

15:10

15:05

پخش - کمیک گوشه عافیت

24

05:55

05:00

مستند خارجی دندان

24

22:00

21:55

در اختیار پخش

24

16:00

15:10

گوشه عافیت

25

06:00

05:55

در اختیار پخش

25

22:55

22:00

مستند خارجی دندان

25

 

06:45

06:00

مادر کودک تندرستی

26

23:00

22:55

در اختیار پخش

26

06:55

06:45

می خواهم بدانم

27

23:45

23:00

به سلامت

27

07:00

06:55

در اختیار پخش

28

23:50

23:45

در اختیار پخش

28

07:20

07:00

صبح و سلامت

29

 

07:30

07:20

تد

30

07:35

07:30

در اختیار پخش

31

08:00

07:35

ایران

32

 

دو شنبه 01/03/1396
22/05/2017
25
شعبان/143
8

پخش سوم
8:00تا 16:00

پخش دوم
24:00تا 8:00

پخش اصلی
16:00تا 24:00

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

08:45

08:00

ضربان

1

00:55

00:00

مجموعه نمایشی روزگار قریب

1

16:40

16:00

ضربان(منتخب)

1

08:50

08:45

در اختیار پخش

2

01:00

00:55

در اختیار پخش

2

16:50

16:40

در اختیار پخش

2

08:55

08:50

راز تندرستی

3

01:10

01:50

قاب سفید

3

17:00

16:50

قاب سفید

3

09:25

08:55

دهکده تندرستی

4

01:15

01:10

در اختیار پخش

4

17:05

17:00

در اختیار پخش

4

09:30

09:25

در اختیار پخش

5 

01:45

01:15

حیات خانه ما

5 

17:20

17:05

واژه های علمی

5 

10:00

09:00

همین امروز

6

01:50

01:45

صدای سلامت

6

17:25

17:20

صدای سلامت

6

10:45

10:00

مادر کودک

7

01:55

01:50

در اختیار پخش

7

17:30

17:25

در اختیار پخش

7

10:50

10:45

صدای سلامت

8

02:15

01:55

گیاهان دارویی کیمیا با بادام

8

18:00

17:30

همین امشب

8

10:55

10:50

در اختیار پخش

9

02:25

02:15

راز درون

9

18:05

18:00

در اختیار پخش

9

11:05

10:55

می خواهم بدانم

10 

02:30

02:25

در اختیار پخش

10 

18:35

18:05

تالار تجربه

10 

11:10

11:05

در اختیارپخش

11

03:15

02:30

ضربان

11

18:40

18:35

در اختیار پخش

11

11:25

11:10

واژه های علمی

12

03:20

03:15

نواونما

12

18:50

18:40

راز درون

12

11:30

11:25

در اختیارپخش

13

03:25

03:20

ره آورد

13

18:55

18:50

نواونما

13

12:00

11:30

همین امروز

14

03:40

03:25

در اختیار پخش

14

19:00

18:55

در اختیار پخش

14

12:55

12:00

مجموعه نمایشی روزگار قریب

15

03:55

03:40

دنیای کودکانه

15

19:25

19:00

ایران

15

13:00

12:55

در اختیار پخش

16

04:00

03:55

خانه تندرستی

16

19:30

19:25

راز تندرستی

16

13:15

13:00

اذان ظهر

17

04:05

04:00

در اختیار پخش

17

19:35

19:30

در اختیارپخش

17

13:20

13:15

در اختیار پخش

18 

04:20

04:05

اذانگاهی صبح

18 

19:40

19:35

تد

18 

13:50

13:20

حیات خانه ما

19

04:25

04:20

در اختیار پخش

19

20:30

19:40

همین امشب

19

13:55

13:50

در اختیار پخش

20

04:4

04:25

مجله پزشکی

20

20:40

20:30

در اختیار پخش

20

14:00

13:55

تد

21

04:50

04:35

در اختیار پخش

21

20:55

20:40

مجله پزشکی

21

15:10

15:05

در اختیار پخش

22

04:55

04:50

خطر پنهان

22

21:50

21:00

در اختیار پخش

22

16:00

15:10

مستند خارجی دندان

23

05:00

04:55

در اختیار پخش

23

21:50

21:00

گوشه عافیت

23

15:10

15:05

پخش - کمیک حال خوب

24

05:55

05:00

مستند خارجی دندان

24

21:55

21:50

در اختیار پخش

24

16:00

15:10

حال خوب

25

06:00

05:55

در اختیار پخش

25

22:00

21:55

کمیک مستند

25

 

06:45

06:00

مادر کودک تندرستی

26

22:55

22:00

مستند خارجی دندان

26

06:55

06:45

می خواهم بدانم

27

23:00

22:55

در اختیار پخش

27

07:00

06:55

در اختیار پخش

28

23:45

23:00

به سلامت

28

07:20

07:00

صبح و سلامت

29

23:50

23:45

در اختیار پخش

29

07:30

07:20

تد

30

 

07:35

07:30

در اختیار پخش

31

08:00

07:35

ایران

32

 

 

سه شنبه 02/03/1396
23/05/2017
26 شعبان/143
8

پخش سوم
8:00تا 16:00

پخش دوم
24:00تا 8:00

پخش اصلی
16:00تا 24:00

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

08:45

08:00

ضربان

1

00:55

00:00

مجموعه نمایشی روزگار قریب

1

16:40

16:00

ضربان(منتخب)

1

08:50

08:45

در اختیار پخش

2

01:00

00:55

در اختیار پخش

2

16:50

16:40

در اختیار پخش

2

08:55

08:50

راز تندرستی

3

01:10

01:50

قاب سفید

3

17:00

16:50

قاب سفید

3

09:25

08:55

دهکده تندرستی

4

01:15

01:10

در اختیار پخش

4

17:05

17:00

در اختیار پخش

4

09:30

09:25

در اختیار پخش

5 

01:45

01:15

حیات خانه ما

5 

17:20

17:05

واژه های علمی

5 

10:00

09:30

همین امروز

6

01:50

01:45

صدای سلامت

6

17:25

17:20

صدای سلامت

6

10:45

10:00

مادر کودک

7

01:55

01:50

در اختیار پخش

7

17:30

17:25

در اختیار پخش

7

10:50

10:45

صدای سلامت

8

02:15

01:55

گیاهان دارویی کیمیا با بادام

8

18:00

17:30

همین امشب

8

10:55

10:50

در اختیار پخش

9

02:25

02:15

راز درون

9

18:05

18:00

در اختیار پخش

9

11:05

10:55

می خواهم بدانم

10 

02:30

02:25

در اختیار پخش

10 

18:35

18:05

تالار تجربه

10 

11:10

11:05

در اختیارپخش

11

03:15

02:30

ضربان

11

18:40

18:35

در اختیار پخش

11

11:25

11:10

واژه های علمی

12

03:20

03:15

نواونما

12

18:50

18:40

راز درون

12

11:30

11:25

در اختیارپخش

13

03:25

03:20

واژه های علمی

13

18:55

18:50

نواونما

13

12:00

11:30

همین امروز

14

03:40

03:25

در اختیار پخش

14

19:00

18:55

در اختیار پخش

14

12:55

12:00

مجموعه نمایشی روزگار قریب

15

03:55

03:40

دنیای کودکانه

15

19:25

19:00

ایران

15

13:00

12:55

در اختیار پخش

16

04:00

03:55

خانه تندرستی

16

19:30

19:25

راز تندرستی

16

13:15

13:00

اذان ظهر

17

04:05

04:00

در اختیار پخش

17

19:35

19:30

در اختیارپخش

17

13:20

13:15

در اختیار پخش

18 

04:20

04:05

اذانگاهی صبح

18 

19:40

19:35

تد

18 

13:50

13:20

حیات خانه

19

04:25

04:20

در اختیار پخش

19

20:30

19:40

همین امشب

19

13:55

13:50

در اختیار پخش

20

04:4

04:25

مجله پزشکی

20

20:40

20:30

در اختیار پخش

20

14:00

13:55

تد

21

04:50

04:35

در اختیار پخش

21

20:55

20:40

مجله پزشکی

21

15:10

15:05

در اختیار پخش

22

04:55

04:50

خطر پنهان

22

21:50

21:00

در اختیار پخش

22

16:00

15:10

مستند خارجی بدن شگفت انگیز من

23

05:00

04:55

در اختیار پخش

23

21:55

21:00

حال خوب

23

15:10

15:05

پخش - کمیک گوشه عافیت

24

05:55

05:00

مستند خارجی بدن شگفت انگیز من

24

22:00

21:55

در اختیار پخش

24

16:00

15:10

گوشه عافیت

25

06:00

05:55

در اختیار پخش

25

22:55

22:00

مستند خارجی ابزارهای پزشکی

25

 

06:45

06:00

مادر کودک تندرستی

26

23:00

22:55

در اختیار پخش

26

06:55

06:45

می خواهم بدانم

27

23:45

23:00

به سلامت

27

07:00

06:55

در اختیار پخش

28

23:50

23:45

در اختیار پخش

28

07:20

07:00

صبح و سلامت

29

 

07:30

07:20

تد

30

07:35

07:30

در اختیار پخش

31

08:00

07:35

ایران

32

 

 

چهار شنبه 03/03/1396
24/05/2017
27شعبان/143
8

پخش سوم
8:00تا 16:00

پخش دوم
24:00تا 8:00

پخش اصلی
16:00تا 24:00

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

08:45

08:00

ضربان

1

00:55

00:00

مجموعه نمایشی روزگار قریب

1

16:40

16:00

ضربان(منتخب)

1

08:50

08:45

در اختیار پخش

2

01:00

00:55

در اختیار پخش

2

16:50

16:40

در اختیار پخش

2

08:55

08:50

راز تندرستی

3

01:10

01:50

قاب سفید

3

17:00

16:50

قاب سفید

3

09:25

08:55

دهکده تندرستی

4

01:15

01:10

در اختیار پخش

4

17:05

17:00

در اختیار پخش

4

09:30

09:25

در اختیار پخش

5 

01:45

01:15

حیات خانه ما

5 

17:20

17:05

واژه های علمی

5 

10:00

09:00

همین امروز

6

01:50

01:45

صدای سلامت

6

17:25

17:20

صدای سلامت

6

10:45

10:00

مادر کودک

7

01:55

01:50

در اختیار پخش

7

17:30

17:25

در اختیار پخش

7

10:50

10:45

صدای سلامت

8

02:15

01:55

گیاهان دارویی کیمیا با بادام

8

18:00

17:30

همین امشب

8

10:55

10:50

در اختیار پخش

9

02:25

02:15

راز درون

9

18:05

18:00

در اختیار پخش

9

11:05

10:55

می خواهم بدانم

10 

02:30

02:25

در اختیار پخش

10 

18:35

18:05

تالار تجربه

10 

11:10

11:05

در اختیارپخش

11

03:15

02:30

ضربان

11

18:40

18:35

در اختیار پخش

11

11:25

11:10

واژه های علمی

12

03:20

03:15

نواونما

12

18:50

18:40

راز درون

12

11:30

11:25

در اختیارپخش

13

03:25

03:20

ره آورد

13

18:55

18:50

نواونما

13

12:00

11:30

همین امروز

14

03:40

03:25

در اختیار پخش

14

19:00

18:55

در اختیار پخش

14

12:55

12:00

مجموعه نمایشی روزگار قریب

15

03:55

03:40

دنیای کودکانه

15

19:25

19:00

ایران

15

13:00

12:55

در اختیار پخش

16

04:00

03:55

خانه تندرستی

16

19:30

19:25

راز تندرستی

16

13:15

13:00

اذان ظهر

17

04:05

04:00

در اختیار پخش

17

19:35

19:30

در اختیارپخش

17

13:20

13:15

در اختیار پخش

18 

04:20

04:05

اذانگاهی صبح

18 

19:40

19:35

تد

18 

13:50

13:20

حیات خانه ما

19

04:25

04:20

در اختیار پخش

19

20:30

19:40

همین امشب

19

13:55

13:50

در اختیار پخش

20

04:4

04:25

مجله پزشکی

20

20:40

20:30

در اختیار پخش

20

14:00

13:55

تد

21

04:50

04:35

در اختیار پخش

21

20:55

20:40

مجله پزشکی

21

15:10

15:05

در اختیار پخش

22

04:55

04:50

خطر پنهان

22

21:50

21:00

در اختیار پخش

22

16:00

15:10

مستند خارجی ابزارهای پزشکی

23

05:00

04:55

در اختیار پخش

23

21:50

21:00

گوشه عافیت

23

15:10

15:05

پخش - کمیک حال خوب

24

05:55

05:00

مستند خارجی ابزارهای پزشکی

24

21:55

21:50

در اختیار پخش

24

16:00

15:10

حال خوب

25

06:00

05:55

در اختیار پخش

25

22:00

21:55

کمیک مستند

25

 

06:45

06:00

مادر کودک تندرستی

26

22:55

22:00

مستند خارجی پای شگفت انگیز

26

06:55

06:45

می خواهم بدانم

27

23:00

22:55

در اختیار پخش

27

07:00

06:55

در اختیار پخش

28

23:45

23:00

به سلامت

28

07:20

07:00

صبح و سلامت

29

23:50

23:45

در اختیار پخش

29

07:30

07:20

تد

30

 

07:35

07:30

در اختیار پخش

31

08:00

07:35

ایران

32

 

 

پنج شنبه 04/03/1396
25/05/2017
شعبان1438/
2
8

پخش سوم
8:00تا 16:00

پخش دوم
24:00تا 8:00

پخش اصلی
16:00تا 24:00

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

08:45

08:00

ضربان

1

00:55

00:00

مجموعه نمایشی روزگار قریب

1

16:40

16:00

ضربان(منتخب)

1

08:50

08:45

در اختیار پخش

2

01:00

00:55

در اختیار پخش

2

16:50

16:40

در اختیار پخش

2

08:55

08:50

راز تندرستی

3

01:10

01:50

قاب سفید

3

17:00

16:50

قاب سفید

3

09:25

08:55

دهکده تندرستی

4

01:15

01:10

در اختیار پخش

4

17:05

17:00

در اختیار پخش

4

09:30

09:25

در اختیار پخش

5 

01:45

01:15

حیات خانه ما

5 

17:20

17:05

واژه های علمی

5 

10:00

09:30

همین امروز

6

01:50

01:45

صدای سلامت

6

17:25

17:20

صدای سلامت

6

10:45

10:00

مادر کودک

7

01:55

01:50

در اختیار پخش

7

17:30

17:25

در اختیار پخش

7

10:50

10:45

صدای سلامت

8

02:15

01:55

گیاهان دارویی کیمیا با بادام

8

18:00

17:30

همین امشب

8

10:55

10:50

در اختیار پخش

9

02:25

02:15

راز درون

9

18:05

18:00

در اختیار پخش

9

11:05

10:55

می خواهم بدانم

10 

02:30

02:25

در اختیار پخش

10 

18:35

18:05

تالار تجربه

10 

11:10

11:05

در اختیارپخش

11

03:15

02:30

ضربان

11

18:40

18:35

در اختیار پخش

11

11:25

11:10

واژه های علمی

12

03:20

03:15

نواونما

12

18:50

18:40

راز درون

12

11:30

11:25

در اختیارپخش

13

03:25

03:20

واژه های علمی

13

18:55

18:50

نواونما

13

12:00

11:30

همین امروز

14

03:40

03:25

در اختیار پخش

14

19:00

18:55

در اختیار پخش

14

12:55

12:00

مجموعه نمایشی روزگار قریب

15

03:55

03:40

دنیای کودکانه

15

19:25

19:00

ایران

15

13:00

12:55

در اختیار پخش

16

04:00

03:55

خانه تندرستی

16

19:30

19:25

راز تندرستی

16

13:15

13:00

اذان ظهر

17

04:05

04:00

در اختیار پخش

17

19:35

19:30

در اختیارپخش

17

13:20

13:15

در اختیار پخش

18 

04:20

04:05

اذانگاهی صبح

18 

19:40

19:35

تد

18 

13:50

13:20

حیات خانه

19

04:25

04:20

در اختیار پخش

19

20:30

19:40

همین امشب

19

15:00

13:50

اکسیر

20

04:4

04:25

مجله پزشکی

20

20:40

20:30

در اختیار پخش

20

15:10

15:05

پخش - کمیک گوشه عافیت

21

04:50

04:35

در اختیار پخش

21

20:55

20:40

مجله پزشکی

21

16:00

15:10

گوشه عافیت

22

04:55

04:50

خطر پنهان

22

21:50

21:00

در اختیار پخش

22

 

05:00

04:55

در اختیار پخش

23

21:55

21:00

حال خوب

23

05:55

05:00

مستند خارجی بدن شگفت انگیز من

24

22:00

21:55

در اختیار پخش

24

06:00

05:55

در اختیار پخش

25

22:55

22:00

مستند خارجی پیشگامان علم زنتیک

25

06:45

06:00

مادر کودک تندرستی

26

23:00

22:55

در اختیار پخش

26

06:55

06:45

می خواهم بدانم

27

23:45

23:00

به سلامت

27

07:00

06:55

در اختیار پخش

28

23:50

23:45

در اختیار پخش

28

07:20

07:00

صبح و سلامت

29

 

07:30

07:20

تد

30

07:35

07:30

در اختیار پخش

31

08:00

07:35

ایران

32

 

 

جمعه 06/03/1395
27/05/2017
 رمضان1438/01

پخش سوم
8:00تا 16:00

پخش دوم
24:00تا 8:00

پخش اصلی
16:00تا 24:00

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

08:45

08:00

ضربان

1

00:55

00:00

مجموعه نمایشی روزگار قریب

1

16:40

16:00

ضربان(منتخب)

1

08:50

08:45

در اختیار پخش

2

01:00

00:55

در اختیار پخش

2

16:50

16:40

در اختیار پخش

2

08:55

08:50

راز تندرستی

3

01:10

01:50

قاب سفید

3

17:00

16:50

قاب سفید

3

09:25

08:55

دهکده تندرستی

4

01:15

01:10

در اختیار پخش

4

17:05

17:00

سالم بمانیم

4

09:30

09:25

در اختیار پخش

5 

01:45

01:15

حیات خانه ما

5 

17:20

17:05

واژه های علمی

5 

10:00

09:30

چشم پزشکی

6

01:50

01:45

صدای سلامت

6

17:25

17:20

صدای سلامت

6

10:45

10:00

مادر کودک

7

01:55

01:50

در اختیار پخش

7

17:30

17:25

در اختیار پخش

7

10:50

10:45

صدای سلامت

8

02:15

01:55

گیاهان دارویی کیمیا با بادام

8

17:55

17:30

چشم پزشکی

8

10:55

10:50

در اختیار پخش

9

02:25

02:15

راز درون

9

18:00

17:55

خانه تندرستی

9

11:05

10:55

می خواهم بدانم

10 

02:30

02:25

در اختیار پخش

10 

18:05

18:00

در اختیار پخش

10 

11:10

11:05

در اختیارپخش

11

03:15

02:30

ضربان

11

18:35

18:05

باکریمان

11

11:25

11:10

واژه های علمی

12

03:20

03:15

نواونما

12

18:40

18:35

در اختیار پخش

12

11:30

11:25

در اختیارپخش

13

03:25

03:20

ره آورد

13

19:00

18:55

راز درون

13

11:45

11:30

دنیای کودکانه

14

03:40

03:25

در اختیار پخش

14

19:30

19:00

نوانما

14

11:50

11:45

نواونما

15

03:55

03:40

دنیای کودکانه

15

19:35

19:30

در اختیارپخش

15

11:55

11:50

در اختیار پخش

16

04:00

03:55

خانه تندرستی

16

19:25

19:00

ایران

16

12:00

11:55

صدای سلامت

17

04:05

04:00

در اختیار پخش

17

19:30

19:25

راز تندرستی

17

12:05

12:00

در اختیار پخش

18 

04:20

04:05

اذانگاهی صبح

18 

19:35

19:30

در اختیارپخش

18 

12:55

12:00

سریال نمایشی

19

04:25

04:20

در اختیار پخش

19

19:40

19:35

تد

19

13:00

12:55

در اختیار پخش

20

04:4

04:25

مجله پزشکی

20

19:45

19:40

در اختیار پخش

20

13:15

13:00

اذان ظهر

21

04:50

04:35

در اختیار پخش

21

19:50

19:45

به زیست

21

13:20

13:15

در اختیار پخش

22

04:55

04:50

خطر پنهان

22

20:10

19:50

مجله پزشکی

22

13:50

13:20

تالار تجربه

23

05:00

04:55

در اختیار پخش

23

20:15

20:10

در اختیار پخش

23

13:55

13:50

در اختیار پخش

24

05:55

05:00

مستند خارجی ابزارهای پزشکی

24

21:50

21:00

راز تندرستی

24

14:00

13:55

تد

25

06:00

05:55

در اختیار پخش

25

21:55

21:50

در اختیار پخش

25

15:10

15:05

در اختیار پخش

26

06:45

06:00

مادر کودک تندرستی

26

22:00

21:55

اذانگاهی

26

16:00

15:10

کمیک مستند

27

06:55

06:45

می خواهم بدانم

27

22:55

22:00

مجله پزشکی

27

15:00

14:10

مستند خارجی ابزارهای پزشکی

28

07:00

06:55

در اختیار پخش

28

23:00

22:55

در اختیار پخش

28

15:10

15:05

پخش - کمیک حال خوب

29

07:20

07:00

صبح و سلامت

29

21:50

21:00

گوشه عافیت

29

16:00

15:10

حال خوب

30

07:30

07:20

تد

30

21:55

21:50

در اختیار پخش

30

 

07:35

07:30

در اختیار پخش

31

22:00

21:55

کمیک مستند

31

08:00

07:35

ایران

32

22:55

22:00

مستند خارجی بازگشت از مرز

32

 

23:00

22:55

در اختیار پخش

33

23:45

23:00

مجله بارداری

34

23:50

23:45

در اختیار پخش

35

 

 

برنامه مادر، کودک، تندرستی

برنامه مادر، کودک، تندرستی با عنایت به اینکه سلامت مادران و کودکان پایه اصلی سلامت خانواده است، این برنامه با پرداختن به صلاح و نیاز مخاطبان و منطبق بر سیاست های آموزشی مبتنی بر پیشگیری و ارتقاء سواد سلامت سعی در اصلاح و تغییر الگوهای رفتاری و ارتقاءسبک زندگی دارد که در این بین به سیاست های جدید جمعیتی کشور و به صورت غیر مستقیم ولی کاربردی توجه خاص شده است.ساعت پخش اصلی 10 صبح و تکرار 6 صبح روز بعد

صفحه برنامه

 

برنامه ضربان

برنامه ضربان، این برنامه با رویکرد اصلی پیشگیری از بیماری ها به خصوص بیماری های شایع که بار اصلی هزینه ها و مشکلات نظام سلامت کشور را ایجاد می نماید و در عین حال با توجه ویژه به رفع مشکلات روزمره و درخواستی مخاطبین شبکه تولید و پخش می گردد.

ساعت پخش اصلی 16بعدازظهر و تکرار 8 صبح روز بعد

صفحه برنامه

 

برنامه همین امروز ، همین امشب

این برنامه در دو بخش صبح (10-9)و بعدازظهر در ساعت (6:30-5:30) به صورت زنده به روی آنتن می رود .این برنامه با تهیه کنندگی بهنام آسایش سعی می کند برنامه های شبکه سلامت سیما را به مخاطبان معرفی کند و این برنامه یک جنگ ترکیبی است که در روزهای پنج شنبه یک میهمان وِیژه یا پزشک به برنامه خود دعوت می کند.مبینا نصیری ، زهرا شوقی ، سید وحید سپهرتاج و سینا مقدم مجریان این برنامه هستند.

صفحه برنامه

 

برنامه سیب سلامتی

مسابقه تلفنی سیب سلامتی به تهیه کنندگی محسن کرمی و با اجرای حامد مدرس و گلاره جباری است که با هدف سرگرمی و خلق ساعاتی خوش و پر هیجان برای بینندگان شنبه تا پنج شنبه ساعت 18:30 از شبکه سلامت پخش میگردد و همچنین دارای یک بار آموزشی نیز می باشد به این صورت که منبع سوالات در اختیار بینندگان از طریق متن های خوانده شده توسط مجریان گرامی قرار می گیرد تا صاحب اطلاعات ناب پزشکی باشند.تکرار این برنامه 30 :00بامداد هرروز

 

صفحه برنامه

 

برنامه مادر، کودک، تندرستی

برنامه مادر، کودک، تندرستی با عنایت به اینکه سلامت مادران و کودکان پایه اصلی سلامت خانواده است، این برنامه با پرداختن به صلاح و نیاز مخاطبان و منطبق بر سیاست های آموزشی مبتنی بر پیشگیری و ارتقاء سواد سلامت سعی در اصلاح و تغییر الگوهای رفتاری و ارتقاءسبک زندگی دارد که در این بین به سیاست های جدید جمعیتی کشور و به صورت غیر مستقیم ولی کاربردی توجه خاص شده است.ساعت پخش اصلی 10 صبح و تکرار 6 صبح روز بعد

صفحه برنامه

 

برنامه ضربان

برنامه ضربان، این برنامه با رویکرد اصلی پیشگیری از بیماری ها به خصوص بیماری های شایع که بار اصلی هزینه ها و مشکلات نظام سلامت کشور را ایجاد می نماید و در عین حال با توجه ویژه به رفع مشکلات روزمره و درخواستی مخاطبین شبکه تولید و پخش می گردد.

ساعت پخش اصلی 16بعدازظهر و تکرار 8 صبح روز بعد

صفحه برنامه

 

برنامه همین امروز ، همین امشب

این برنامه در دو بخش صبح (10-9)و بعدازظهر در ساعت (6:30-5:30) به صورت زنده به روی آنتن می رود .این برنامه با تهیه کنندگی بهنام آسایش سعی می کند برنامه های شبکه سلامت سیما را به مخاطبان معرفی کند و این برنامه یک جنگ ترکیبی است که در روزهای پنج شنبه یک میهمان وِیژه یا پزشک به برنامه خود دعوت می کند.مبینا نصیری ، زهرا شوقی ، سید وحید سپهرتاج و سینا مقدم مجریان این برنامه هستند.

صفحه برنامه

 

برنامه سیب سلامتی

مسابقه تلفنی سیب سلامتی به تهیه کنندگی محسن کرمی و با اجرای حامد مدرس و گلاره جباری است که با هدف سرگرمی و خلق ساعاتی خوش و پر هیجان برای بینندگان شنبه تا پنج شنبه ساعت 18:30 از شبکه سلامت پخش میگردد و همچنین دارای یک بار آموزشی نیز می باشد به این صورت که منبع سوالات در اختیار بینندگان از طریق متن های خوانده شده توسط مجریان گرامی قرار می گیرد تا صاحب اطلاعات ناب پزشکی باشند.تکرار این برنامه 30 :00بامداد هرروز

 

صفحه برنامه

 

برنامه حال خوب

برنامه حال خوب کاری از گروه بهداشت و درمان شبکه سلامت است که با رویکردی نو به مقوله سلامت روان و ارتباط آن با حال خوب می پردازد.این برنامه با بهره گیری از روانشناسان مجرب و صاحب نام و با آیتمهایی همچون مرکز مشاوره،معرفی کتاب،داستانهایی آموزنده از زندگی،موسیقی های آرامش بخش و... در صدد تسری حال خوب در جامعه است . روزهای فرد ساعت 21 و تکرار آن روزهای زوج ساعت 14

صفحه برنامه