جدول پخش هفتگیشنبه02/11/1395
21/01/2017
22 ربیع الثانی/143
8

پخش سوم
8:00تا 16:00

پخش دوم
24:00تا 8:00

پخش اصلی
16:00تا 24:00

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

08:55

08:00

ضربان

1

00:35

00:00

سریال پرستاران

1

16:55

16:00

ضربان

1

09:00

08:55

در اختیار پخش

2

00:40

00:35

نوا و نما

2

17:00

16:55

نوا و نما

2

10:00

09:00

همین امروز

3

01:05

00:40

چشم پزشکی

3

17:15

17:00

واژه های علمی

3

10:55

10:00

مادر کودک تندرستی

4

01:10

01:05

در اختیار پخش

4

18:30

17:15

همین امشب +اذانگاهی مغرب

4

11:00

10:55

تغذیه و تندرستی

5 

01:25

01:10

خطر پنهان

5 

19:00

18:30

مسابقه سیب سلامتی

5 

11:15

11:00

واژه های علمی

6

01:25

01:20

صدای سلامت

6

19:05

19:00

در اختیار پخش

6

11:30

11:15

دنیای کودکانه

7

01:35

01:25

مستند سلامت

7

19:55

19:05

طبیعت 360 درجه

7

11:40

11:30

قاب سفید

8

02:05

01:35

شیب تند

8

20:05

20:00

در اختیار پخش

8

12:00

11:40

مستند شهرستانها

9

02:10

02:05

سالم بمانیم

9

20:05

20:00

کمیک مستند

9

12:05

12:00

سیب در قاب

10 

02:15

02:10

دکتر سلام +کمیک ضربان

10 

20:50

20:05

صد اکتشاف برتر

10 

12:20

12:05

اذانگاهی
هوای وصال

11

03:10

02:15

ضربان

11

20:55

20:50

سیب در قاب

11

12:25

12:20

پخش کمیک

12

03:25

03:10

دنیای کودکانه

12

21:00

20:55

در اختیار پخش

12

13:20

12:25

سلام زندگی

13

03:45

03:25

مستند شهرستانها

13

21:45

21:00

گوشه عافیت

13

13:25

13:20

نوا و نما

14

03:55

03:45

قاب سفید

14

21:50

21:45

خانه تندرستی

14

13:35

13:25

مستند پزشکی

15

04:00

03:55

تغذیه و تندرستی

15

21:55

21:50

صدای سلامت

15

13:55

13:35

بازهم زندگی

16

04:15

04:00

واژه های علمی

16

22:05

21:55

تد

16

14:00

13:55

پخش +کمیک حال خوب

17

04:20

04:15

بهزیست

17

22:25

22:00

مستند شهرستانها

17

14:45

14:00

حال خوب

18 

04:30

04:20

ضربان زندگی

18 

22:30

22:25

پخش+کمیک به سلامت

18 

15:00

14:45

کمیک مستند

19

04:35

04:30

پخش + کمیک مستند

19

23:30

22:30

به سلامت

19

15:45

15:00

هیولای درون

20

05:20

04:35

چاقی تهدید مرگبار

20

23:35

23:30

در اختیار پخش

20

15:55

15:45

تد

21

05:30

05:20

تد

21

23:40

23:35

بهزیست

21

16:00

15:55

پخش +کمیک ضربان

22

05:35

05:30

سیب در قاب

22

23:45

23:40

در اختیار پخش

22

 

05:50

05:35

اذانگاهی
(فریاد محراب)

23

23:55

23:45

قاب سفید

23

05:55

05:50

پخش کمیک مادر کودک

24

24:00

23:55

پخش کمیک سریال

24

06:50

05:55

مادر کودک تندرستی

25

 

06:55

06:50

خانه تندرستی

26

07:00

06:55

صدای سلامت

27

07:20

07:00

بازهم زندگی

28

07:25

07:20

نواونما

29

07:35

07:25

مستند پزشکی

30

07:40

07:35

راز تندرستی

31

08:00

07:40

صبح و سلامتی

32

 

یک شنبه03/11/1395
22/01/2017
23 ربیع الثانی/143
8

پخش سوم
8:00تا 16:00

پخش دوم
24:00تا 8:00

پخش اصلی
16:00تا 24:00

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

08:55

08:00

ضربان

1

00:35

00:00

سریال پرستاران

1

16:55

16:00

ضربان

1

09:00

08:55

در اختیار پخش

2

01:05

00:35

مسابقه سیب سلامتی

2

17:00

16:55

نوا و نما

2

10:00

09:00

همین امروز

3

01:10

01:05

در اختیار پخش

3

17:15

17:00

ره آورد

3

10:55

10:00

مادر کودک تندرستی

4

02:10

01:10

حریم مهرورزی

4

18:30

17:15

همین امشب +اذانگاهی مغرب

4

11:00

10:55

تغذیه و تندرستی

5 

02:15

02:10

دکتر سلام +کمیک ضربان

5 

19:00

18:30

مسابقه سیب سلامتی

5 

11:15

11:00

واژه های علمی

6

03:10

02:15

ضربان

6

19:05

19:00

در اختیار پخش

6

11:30

11:15

دنیای کودکانه

7

03:25

03:10

دنیای کودکانه

7

19:40

19:05

طبیعت 360 درجه

7

11:40

11:30

قاب سفید

8

03:45

03:25

مستند شهرستانها

8

19:55

19:40

مستند پزشکی

8

12:00

11:40

مستند شهرستانها

9

03:55

03:45

قاب سفید

9

20:05

20:00

در اختیار پخش

9

12:05

12:00

خطر پنهان

10 

04:00

03:55

تغذیه و تندرستی

10 

20:05

20:00

کمیک مستند

10 

12:20

12:05

اذانگاهی
هوای وصال

11

04:15

04:00

واژه های علمی

11

20:50

20:05

دویست سال علم پزشکی

11

12:25

12:20

پخش کمیک سلام زندگی

12

04:20

04:15

بهزیست

12

20:55

20:50

سیب در قاب

12

12:50

12:25

سلام زندگی

13

04:30

04:20

ضربان زندگی

13

21:00

20:55

در اختیار پخش

13

12:55

12:50

سیب در قاب

14

04:35

04:30

پخش + کمیک مستند

14

21:55

21:00

حال خوب

14

13:00

12:55

در اختیار پخش

15

05:20

04:35

صد اکتشاف برتر

15

22:05

21:55

تد

15

13:30

13:00

طبیعت 360 درجه

16

05:30

05:20

تد

16

22:25

22:00

مستند شهرستانها

16

13:35

13:30

نواونما

17

05:35

05:30

سیب در قاب

17

22:30

22:25

پخش+کمیک به سلامت

17

13:55

13:35

بازهم زندگی

18 

05:50

05:35

اذانگاهی
(فریاد محراب)

18 

23:30

22:30

به سلامت

18 

14:00

13:55

پخش +کمیک گوشه عافیت

19

05:55

05:50

پخش کمیک مادر کودک

19

23:35

23:30

در اختیار پخش

19

14:45

14:00

گوشه عافیت

20

06:50

05:55

مادر کودک تندرستی

20

23:40

23:35

بهزیست

20

14:55

14:45

مستند پزشکی

21

06:55

06:50

خانه تندرستی

21

23:45

23:40

در اختیار پخش

21

15:00

14:55

صدای سلامت + کمیک مستند

22

07:00

06:55

صدای سلامت

22

23:55

23:45

قاب سفید

22

15:45

15:00

صد اکتشاف برتر

23

07:20

07:00

بازهم زندگی

23

24:00

23:55

پخش کمیک سریال

23

15:55

15:45

تد

24

07:25

07:20

نواونما

24

 

16:00

15:55

پخش +کمیک ضربان

25

07:35

07:25

مستند پزشکی

25

 

07:40

07:35

راز تندرستی

26

08:00

07:40

صبح و سلامتی

27

 

 

دو شنبه 04/11/1395
23/01/2016
24 ربیع الثانی/143
8

پخش سوم
8:00تا 16:00

پخش دوم
24:00تا 8:00

پخش اصلی
16:00تا 24:00

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

08:55

08:00

ضربان

1

00:35

00:00

سریال پرستاران

1

16:55

16:00

ضربان

1

09:00

08:55

در اختیار پخش

2

01:05

00:35

مسابقه سیب سلامتی

2

17:00

16:55

نوا و نما

2

10:00

09:00

همین امروز

3

01:10

01:05

در اختیار پخش

3

17:15

17:00

واژه های علمی

3

10:55

10:00

مادر کودک تندرستی

4

02:10

01:10

حریم مهرورزی

4

18:30

17:15

همین امشب +اذانگاهی مغرب

4

11:00

10:55

تغذیه و تندرستی

5 

02:15

02:10

دکتر سلام +کمیک ضربان

5 

19:00

18:30

مسابقه سیب سلامتی

5 

11:15

11:00

ره آورد

6

03:10

02:15

ضربان

6

19:05

19:00

در اختیار پخش

6

11:30

11:15

دنیای کودکانه

7

03:25

03:10

دنیای کودکانه

7

19:40

19:05

طبیعت 360 درجه

7

11:40

11:30

قاب سفید

8

03:45

03:25

مستند شهرستانها

8

19:55

19:40

مستند پزشکی

8

12:00

11:40

مستند شهرستانها

9

03:55

03:45

قاب سفید

9

20:05

20:00

در اختیار پخش

9

12:05

12:00

خطر پنهان

10 

04:00

03:55

تغذیه و تندرستی

10 

20:05

20:00

کمیک مستند

10 

12:20

12:05

اذانگاهی
هوای وصال

11

04:15

04:00

ره آورد

11

20:50

20:05

ابزارهای پزشکی

11

12:25

12:20

پخش کمیک سلام زندگی

12

04:20

04:15

بهزیست

12

20:55

20:50

سیب در قاب

12

12:50

12:25

سلام زندگی

13

04:30

04:20

ضربان زندگی

13

21:45

21:00

گوشه عافیت

13

12:55

12:50

سیب در قاب

14

04:35

04:30

پخش + کمیک مستند

14

21:50

21:45

خانه تندرستی

14

13:00

12:55

در اختیار پخش

15

05:20

04:35

دویست سال علم پزشکی

15

21:55

21:50

صدای سلامت

15

13:30

13:00

طبیعت 360 درجه

16

05:30

05:20

تد

16

22:05

21:55

تد

16

13:35

13:30

نواونما

17

05:35

05:30

سیب در قاب

17

22:25

22:00

مستند شهرستانها

17

13:55

13:35

بازهم زندگی

18 

05:50

05:35

اذانگاهی
(فریاد محراب)

18 

22:30

22:25

پخش+کمیک به سلامت

18 

14:00

13:55

پخش +کمیک گوشه عافیت

19

05:55

05:50

پخش کمیک مادر کودک

19

23:30

22:30

به سلامت

19

14:45

14:00

حال خوب

20

06:50

05:55

مادر کودک تندرستی

20

23:35

23:30

در اختیار پخش

20

15:00

14:45

کمیک مستند

21

06:55

06:50

خانه تندرستی

21

23:40

23:35

بهزیست

21

15:45

15:00

دویست سال علم پزشکی

22

07:00

06:55

صدای سلامت

22

23:45

23:40

در اختیار پخش

22

15:55

15:45

تد

23

07:20

07:00

بازهم زندگی

23

23:55

23:45

قاب سفید

23

16:00

15:55

پخش +کمیک ضربان

24

07:25

07:20

نواونما

24

24:00

23:55

پخش کمیک سریال

24

 

07:35

07:25

مستند پزشکی

25

 

07:40

07:35

راز تندرستی

26

08:00

07:40

صبح و سلامتی

27

 

 

سه شنبه 05/11/1395
24/01/2015
25 ربیع الثانی/143
8

پخش سوم
8:00تا 16:00

پخش دوم
24:00تا 8:00

پخش اصلی
16:00تا 24:00

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

08:55

08:00

ضربان

1

00:35

00:00

سریال پرستاران

1

16:55

16:00

ضربان

1

09:00

08:55

در اختیار پخش

2

01:05

00:35

مسابقه سیب سلامتی

2

17:00

16:55

نوا و نما

2

10:00

09:00

همین امروز

3

01:10

01:05

در اختیار پخش

3

17:15

17:00

ره آورد

3

10:55

10:00

مادر کودک تندرستی

4

01:25

01:10

مجله پزشکی

4

18:30

17:15

همین امشب +اذانگاهی مغرب

4

11:00

10:55

تغذیه و تندرستی

5 

01:35

01:25

خطر پنهان

5 

19:00

18:30

مسابقه سیب سلامتی

5 

11:15

11:00

واژه های علمی

6

01:35

01:25

مستند سلامت

6

19:05

19:00

در اختیار پخش

6

11:30

11:15

دنیای کودکانه

7

02:05

01:35

شیب تند

7

19:40

19:05

طبیعت 360 درجه

7

11:40

11:30

قاب سفید

8

02:10

02:05

سالم بمانیم

8

19:55

19:40

مستند پزشکی

8

12:00

11:40

مستند شهرستانها

9

02:15

02:10

دکتر سلام +کمیک ضربان

9

20:05

20:00

در اختیار پخش

9

12:05

12:00

خطر پنهان

10 

03:10

02:15

ضربان

10 

20:05

20:00

کمیک مستند

10 

12:20

12:05

اذانگاهی
هوای وصال

11

03:25

03:10

دنیای کودکانه

11

20:50

20:05

اهمیت هورمون تستسترون

11

12:25

12:20

پخش کمیک سلام زندگی

12

03:45

03:25

مستند شهرستانها

12

20:55

20:50

سیب در قاب

12

12:50

12:25

سلام زندگی

13

03:55

03:45

قاب سفید

13

21:00

20:55

در اختیار پخش

13

12:55

12:50

سیب در قاب

14

04:00

03:55

تغذیه و تندرستی

14

21:55

21:00

حال خوب

14

13:00

12:55

در اختیار پخش

15

04:15

04:00

واژه های علمی

15

22:05

21:55

تد

15

13:30

13:00

طبیعت 360 درجه

16

04:20

04:15

بهزیست

16

22:25

22:00

مستند شهرستانها

16

13:35

13:30

نواونما

17

04:30

04:20

ضربان زندگی

17

22:30

22:25

پخش+کمیک به سلامت

17

13:55

13:35

بازهم زندگی

18 

04:35

04:30

پخش + کمیک مستند

18 

23:30

22:30

به سلامت

18 

14:00

13:55

پخش +کمیک گوشه عافیت

19

05:20

04:35

ابزارهای پزشکی

19

23:35

23:30

در اختیار پخش

19

14:45

14:00

گوشه عافیت

20

05:30

05:20

تد

20

23:40

23:35

بهزیست

20

14:55

14:45

مستند پزشکی

21

05:35

05:30

سیب در قاب

21

23:45

23:40

در اختیار پخش

21

15:00

14:55

صدای سلامت + کمیک مستند

22

05:50

05:35

اذانگاهی
(فریاد محراب)

22

23:55

23:45

قاب سفید

22

15:45

15:00

ابزارهای پزشکی

23

05:55

05:50

پخش کمیک مادر کودک

23

24:00

23:55

پخش کمیک سریال

23

15:55

15:45

تد

24

06:50

05:55

مادر کودک تندرستی

24

 

16:00

15:55

پخش +کمیک ضربان

25

06:55

06:50

خانه تندرستی

25

 

07:00

06:55

صدای سلامت

26

07:20

07:00

بازهم زندگی

27

07:25

07:20

نواونما

28

07:35

07:25

مستند پزشکی

29

07:40

07:35

راز تندرستی

30

08:00

07:40

صبح و سلامتی

31

 

 

چهار شنبه 29/10/1395
18/
01/2017
19ربیع الثانی/143
8

پخش سوم
8:00تا 16:00

پخش دوم
24:00تا 8:00

پخش اصلی
16:00تا 24:00

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

08:55

08:00

ضربان

1

00:35

00:00

سریال پرستاران

1

16:55

16:00

ضربان

1

09:00

08:55

در اختیار پخش

2

01:05

00:35

مسابقه سیب سلامتی

2

17:00

16:55

نوا و نما

2

10:00

09:00

همین امروز

3

01:10

01:05

در اختیار پخش

3

17:15

17:00

واژه های علمی

3

10:55

10:00

مادر کودک تندرستی

4

01:20

01:10

خطر پنهان

4

18:30

17:15

همین امشب +اذانگاهی مغرب

4

11:00

10:55

تغذیه و تندرستی

5 

01:25

01:20

صدای سلامت

5 

19:00

18:30

مسابقه سیب سلامتی

5 

11:15

11:00

ره آورد

6

01:35

01:25

مستند سلامت

6

19:05

19:00

پخش +کمیک سلام زندگی

6

11:30

11:15

دنیای کودکانه

7

02:05

01:35

شیب تند

7

20:00

19:05

سلام زندگی

7

11:40

11:30

قاب سفید

8

02:10

02:05

سالم بمانیم

8

20:05

20:00

کمیک مستند

8

12:00

11:40

مستند شهرستانها

9

02:15

02:10

دکتر سلام +کمیک ضربان

9

20:50

20:05

هیولای درون

9

12:05

12:00

سیب در قاب

10 

03:10

02:15

ضربان

10 

20:55

20:50

سیب در قاب

10 

12:20

12:05

اذانگاهی
هوای وصال

11

03:25

03:10

دنیای کودکانه

11

21:00

20:55

در اختیار پخش

11

12:25

12:20

پخش کمیک سلام زندگی

12

03:45

03:25

مستند شهرستانها

12

21:45

21:00

گوشه عافیت

12

13:20

12:25

سلام زندگی

13

03:55

03:45

قاب سفید

13

21:50

21:45

خانه تندرستی

13

13:25

13:20

نواونما

14

04:00

03:55

تغذیه و تندرستی

14

21:55

21:50

صدای سلامت

14

13:35

13:25

مستند پزشکی

15

04:15

04:00

واژه های علمی

15

22:05

21:55

تد

15

13:55

13:35

بازهم زندگی

16

04:20

04:15

بهزیست

16

22:25

22:00

مستند شهرستانها

16

14:00

13:55

پخش +کمیک حال خوب

17

04:30

04:20

ضربان زندگی

17

22:30

22:25

پخش+کمیک به سلامت

17

14:45

14:00

حال خوب

18 

04:35

04:30

پخش + کمیک مستند

18 

23:30

22:30

به سلامت

18 

15:00

14:45

کمیک مستند

19

05:20

04:35

هیولای درون

19

23:35

23:30

در اختیار پخش

19

15:45

15:00

هیولای درون

20

05:30

05:20

تد

20

23:40

23:35

بهزیست

20

15:55

15:45

تد

21

05:35

05:30

سیب در قاب

21

23:45

23:40

در اختیار پخش

21

16:00

15:55

پخش +کمیک ضربان

22

05:50

05:35

اذانگاهی
(فریاد محراب)

22

23:55

23:45

قاب سفید

22

 

05:55

05:50

پخش کمیک مادر کودک

23

24:00

23:55

پخش کمیک سریال

23

06:50

05:55

مادر کودک تندرستی

24

 

06:55

06:50

خانه تندرستی

25

07:00

06:55

صدای سلامت

26

07:20

07:00

بازهم زندگی

27

07:25

07:20

نواونما

28

07:35

07:25

مستند پزشکی

29

07:40

07:35

راز تندرستی

30

08:00

07:40

صبح و سلامتی

31

 

 

پنج شنبه 30/10/1395
19/01/2017
ربیع الثانی20/1438

پخش سوم
8:00تا 16:00

پخش دوم
24:00تا 8:00

پخش اصلی
16:00تا 24:00

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

08:55

08:00

ضربان

1

00:35

00:00

سریال پرستاران

1

16:55

16:00

ضربان

1

09:00

08:55

در اختیار پخش

2

01:05

00:35

مسابقه سیب سلامتی

2

17:00

16:55

نوا و نما

2

10:00

09:00

همین امروز

3

01:10

01:05

در اختیار پخش

3

17:15

17:00

ره آورد

3

10:55

10:00

مادر کودک تندرستی

4

01:20

01:10

خطر پنهان

4

18:30

17:15

همین امشب +اذانگاهی مغرب

4

11:00

10:55

تغذیه و تندرستی

5 

01:25

01:20

صدای سلامت

5 

19:00

18:30

مسابقه سیب سلامتی

5 

11:15

11:00

ره آورد

6

01:35

01:25

مستند سلامت

6

19:05

19:00

پخش +کمیک سلام زندگی

6

11:30

11:15

دنیای کودکانه

7

02:05

01:35

شیب تند

7

20:00

19:05

سلام زندگی

7

11:40

11:30

قاب سفید

8

02:10

02:05

سالم بمانیم

8

20:05

20:00

کمیک مستند

8

12:00

11:40

مستند شهرستانها

9

02:15

02:10

دکتر سلام +کمیک ضربان

9

20:50

20:05

هیولای درون

9

12:05

12:00

سیب در قاب

10 

03:10

02:15

ضربان

10 

20:55

20:50

سیب در قاب

10 

12:20

12:05

اذانگاهی
هوای وصال

11

03:25

03:10

دنیای کودکانه

11

21:00

20:55

در اختیار پخش

11

12:25

12:20

پخش کمیک سلام زندگی

12

03:45

03:25

مستند شهرستانها

12

21:55

21:00

حال خوب

12

13:20

12:25

سلام زندگی

13

03:55

03:45

قاب سفید

13

22:05

21:55

تد

13

13:25

13:20

نواونما

14

04:00

03:55

تغذیه و تندرستی

14

22:25

22:00

مستند شهرستانها

14

14:40

13:20

اکسیر

15

04:15

04:00

واژه های علمی

15

22:30

22:25

پخش+کمیک به سلامت

15

14:55

14:40

مستند سلامت

16

04:20

04:15

بهزیست

16

23:30

22:30

به سلامت

16

15:00

14:55

صدای سلامت

17

04:30

04:20

ضربان زندگی

17

23:35

23:30

در اختیار پخش

17

15:45

15:00

هیولای درون

18 

04:35

04:30

پخش + کمیک مستند

18 

23:40

23:35

بهزیست

18 

15:55

15:45

تد

19

05:20

04:35

هیولای درون

19

23:45

23:40

در اختیار پخش

19

16:00

15:55

پخش +کمیک ضربان

20

05:30

05:20

تد

20

23:55

23:45

قاب سفید

20

 

05:35

05:30

سیب در قاب

21

24:00

23:55

پخش کمیک سریال

21

05:50

05:35

اذانگاهی
(فریاد محراب)

22

 

05:55

05:50

پخش کمیک مادر کودک

23

06:50

05:55

مادر کودک تندرستی

24

06:55

06:50

خانه تندرستی

25

07:00

06:55

صدای سلامت

26

07:20

07:00

بازهم زندگی

27

07:25

07:20

نواونما

28

07:35

07:25

مستند پزشکی

29

07:40

07:35

راز تندرستی

30

08:00

07:40

صبح و سلامتی

31

 

 

جمعه 10/10/1395
30/12/2016
 ربیع الاول1438/30

پخش سوم
8:00تا 16:00

پخش دوم
24:00تا 8:00

پخش اصلی
16:00تا 24:00

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

08:55

08:00

ضربان

1

00:35

00:00

سریال پرستاران

1

16:55

16:00

ضربان

1

09:00

08:55

در اختیار پخش

2

01:05

00:35

مسابقه سیب سلامتی

2

17:00

16:55

نوا و نما

2

09:30

09:00

من و کودک من

3

01:10

01:05

در اختیار پخش

3

17:15

17:00

واژه های علمی

3

09:35

09:30

صدای سلامت

4

01:20

01:10

خطر پنهان

4

17:25

17:15

خطر پنهان

4

09:40

09:35

سالم بمانیم

5 

01:25

01:20

صدای سلامت

5 

17:30

17:25

سالم بمانیم

5 

09:55

09:40

مجله پزشکی

6

01:35

01:25

مستند سلامت

6

17:45

17:30

ذانگاهی مغرب

6

10:00

09:55

در اختیار پخش

7

02:05

01:35

شیب تند

7

18:15

17:45

با کریمان

7

10:55

10:00

مادر کودک تندرستی

8

02:10

02:05

سالم بمانیم

8

18:30

18:15

مجله پزشکی

8

11:00

10:55

تغذیه و تندرستی

9

02:15

02:10

دکتر سلام +کمیک ضربان

9

18:35

18:30

راز تندرستی

9

11:15

11:00

ره آورد

10 

03:10

02:15

ضربان

10 

19:00

18:35

چشم پزشکی

10 

11:30

11:15

دنیای کودکانه

11

03:25

03:10

دنیای کودکانه

11

19:05

19:00

پخش +کمیک سلام زندگی

11

11:40

11:30

قاب سفید

12

03:45

03:25

مستند شهرستانها

12

20:00

19:05

سلام زندگی

12

11:50

11:40

تد

13

03:55

03:45

قاب سفید

13

20:05

20:00

کمیک مستند

13

11:55

11:50

بهزیست

14

04:00

03:55

تغذیه و تندرستی

14

20:50

20:05

چاقی تهدید مرگبار

14

12:00

11:55

خانه تندرستی

15

04:15

04:00

واژه های علمی

15

20:55

20:50

سیب در قاب

15

12:15

12:00

اذانگاهی
هوای وصال

16

04:20

04:15

بهزیست

16

21:00

20:55

در اختیار پخش

16

12:20

12:15

پخش کمیک سلام زندگی

17

04:30

04:20

ضربان زندگی

17

21:45

21:00

گوشه عافیت

17

12:00

11:40

مستند شهرستانها

18 

04:35

04:30

پخش + کمیک مستند

18 

21:50

21:45

خانه تندرستی

18 

12:05

12:00

سیب در قاب

19

05:20

04:35

هیولای درون

19

21:55

21:50

صدای سلامت

19

12:20

12:05

اذانگاهی
هوای وصال

20

05:30

05:20

تد

20

22:05

21:55

تد

20

12:25

12:20

پخش کمیک سلام زندگی

21

05:35

05:30

سیب در قاب

21

22:25

22:00

مستند شهرستانها

21

13:20

12:25

سلام زندگی

22

05:50

05:35

اذانگاهی
(فریاد محراب)

22

22:30

22:25

نوانما

22

13:25

13:20

نواونما

23

05:55

05:50

پخش کمیک مادر کودک

23

23:40

22:30

مجله بارداری

23

13:35

13:25

مستند پزشکی

24

06:50

05:55

مادر کودک تندرستی

24

23:45

23:40

در اختیار پخش

24

13:55

13:35

بازهم زندگی

25

06:55

06:50

خانه تندرستی

25

23:55

23:45

قاب سفید

25

14:00

13:55

پخش +کمیک حال خوب

26

07:00

06:55

صدای سلامت

26

24:00

23:55

پخش کمیک سریال

26

14:45

14:00

حال خوب

27

07:20

07:00

بازهم زندگی

27

 

15:00

14:45

کمیک مستند

28

07:25

07:20

نواونما

28

15:45

15:00

هیولای درون

29

07:35

07:25

مستند پزشکی

29

15:55

15:45

تد

30

07:40

07:35

راز تندرستی

30

16:00

15:55

پخش +کمیک ضربان

31

08:00

07:40

صبح و سلامتی

31