جدول پخش هفتگیشنبه28/12/1395
18/03/2017
19 جمادی الثانی/143
8

پخش سوم
8:00تا 16:00

پخش دوم
24:00تا 8:00

پخش اصلی
16:00تا 24:00

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

08:55

08:00

ضربان

1

00:35

00:00

سریال پرستاران

1

16:40

16:00

ضربان(منتخب)

1

09:00

08:55

در اختیار پخش

2

00:40

00:35

نوا و نما

2

16:50

16:40

در اختیار پخش

2

10:00

09:00

همین امروز

3

01:05

00:40

چشم پزشکی

3

17:00

16:50

آناتومی بدن

3

10:55

10:00

مادر کودک تندرستی

4

01:10

01:05

در اختیار پخش

4

17:30

17:00

محله بهداشت

4

11:00

10:55

تغذیه و تندرستی

5 

01:25

01:10

مجله پزشکی

5 

17:35

17:30

نواونما

5 

11:15

11:00

وآژه های علمی

6

01:35

01:25

خطر پنهان

6

18:05

17:35

همین امشب

6

11:20

11:15

دکتر سلام

7

02:05

01:35

شیب تند

7

18:10

18:05

در اختیار پخش

7

11:35

11:20

دنیای کودکانه

8

02:10

02:05

سالم بمانیم

8

18:20

18:10

قاب سفید

8

11:40

11:35

در اختیار پخش

9

02:15

02:10

دکتر سلام +کمیک ضربان

9

18:40

18:20

اذانگاهی مغرب

9

11:50

11:40

قاب سفید

10 

03:10

02:15

ضربان

10 

19:00

18:40

سفره بهاری زمین

10 

11:55

11:50

در اختیار پخش

11

03:25

03:10

دنیای کودکانه

11

19:05

19:00

در اختیار پخش

11

12:05

11:55

تد

12

03:45

03:25

مستند شهرستانها

12

19:40

19:05

بزرگراه زندگی

12

12:10

12:05

در اختیار پخش

13

03:55

03:45

قاب سفید

13

19:45

19:40

در اختیار پخش

13

12:25

12:10

اذانگاهی
هوای وصال

14

04:00

03:55

 کمیک مستند

14

19:50

19:45

تغذیه و تندرستی

14

12:30

12:25

پخش کمیک سلام زندگی

15

04:45

04:00

مستند خارجی گرم شدن هوای زمین

15

19:55

19:50

به زیست

15

12:50

12:30

سلام زندگی

16

04:50

04:45

دکتر سلام

16

20:00

19:55

در اختیار پخش

16

12:55

12:50

سیب در قاب

17

04:55

04:50

در اختیار پخش

17

20:30

20:00

همین امشب

17

13:00

12:55

در اختیار پخش

18 

05:10

04:55

اذانگاهی
(فریاد محراب)

18 

20:55

20:30

ایران

18 

13:30

13:00

تالار تجربه

19

05:15

05:10

دراختیارپخش

19

21:00

20:55

در اختیار پخش

19

13:35

13:30

نواونما

20

05:30

05:15

واژه های علمی

20

21:50

21:00

گوشه عافیت

20

13:55

13:35

مستند شهرستانها

21

05:35

05:30

بهزیست

21

21:55

21:50

در اختیار پخش

21

14:00

13:55

پخش +کمیک حال خوب

22

05:40

05:35

تغذیه تندرستی

22

22:00

21:55

سیب در قاب

22

14:45

14:00

حال خوب

23

05:50

05:40

ضربان زندگی

23

22:05

22:00

کمیک مستند

23

15:00

14:55

 کمیک مستند

24

06:55

06:50

پخش +کمیک مادر کودک

24

22:55

22:05

مستند خارجی شمارش معکوس

24

15:45

15:00

مستند خارجی گرم شدن هوای زمین

25

06:50

05:55

مادر کودک تندرستی

25

23:00

22:55

در اختیار پخش

25

15:50

15:45

دکتر سلام

26

06:55

06:50

سیب در قاب

26

23:45

23:00

گل بهار

26

15:55

15:50

در اختیار پخش

27

07:00

06:55

صدای سلامت

27

23:55

23:45

در سلامت

27

16:00

15:55

پخش +کمیک ضربان

28

07:20

07:00

بازهم زندگی

28

24:00

23:55

در اختیار پخش

28

 

07:25

07:20

نواونما

29

 

07:35

07:25

تد

30

07:40

07:35

در اختیار پخش

31

08:00

07:40

صبح و سلامتی

32

 

یک شنبه29/12/1395
29/03/2017
20 جمادی الثانی/143
8

پخش سوم
8:00تا 16:00

پخش دوم
24:00تا 8:00

پخش اصلی
16:00تا 24:00

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

08:30

08:00

اکسیر

1

00:55

00:00

سریال نمایشی آقای دکتر

1

16:40

16:00

ضربان(منتخب)

1

09:00

08:30

دهکده تندرستی

2

01:00

00:55

در اختیار پخش

2

16:50

16:40

در اختیار پخش

2

09:30

09:00

محله بهداشت

3

01:05

01:00

صدای سلامت

3

17:00

16:50

آناتومی بدن

3

10:00

09:30

همین امروز

4

01:15

01:05

در سلامت

4

17:30

17:00

محله بهداشت

4

10:45

10:00

مادر کودک منتخب

5 

01:20

01:15

سیب در قاب

5 

17:35

17:30

نواونما

5 

10:55

10:45

میخواهم بدانم

6

01:55

01:20

بزرگراه زندگی

6

18:05

17:35

همین امشب

6

11:00

10:55

تغذیه و تندرستی

7

02:05

01:55

سیب خنده

7

18:10

18:05

در اختیار پخش

7

11:35

11:00

بزرگراه زندگی

8

02:10

02:05

در اختیار پخش

8

18:20

18:10

قاب سفید

8

11:40

11:35

در اختیار پخش

9

02:30

02:10

سفره بهاری زمین

9

18:40

18:20

اذانگاهی مغرب

9

12:05

11:40

همین امروز

10 

02:35

02:30

دراختیار پخش

10 

19:00

18:40

سفره بهاری زمین

10 

12:20

12:05

اذانگاهی
هوای وصال

11

03:10

02:35

مشاعره سلامت

11

19:05

19:00

در اختیار پخش

11

12:25

12:20

در اختیارپخش

12

03:15

03:10

نواونما

12

19:40

19:05

بزرگراه زندگی

12

13:20

12:25

سریال نمایشی آقای دکتر

13

03:20

03:15

در اختیار پخش

13

19:45

19:40

در اختیار پخش

13

13:25

13:20

در اختیار پخش

14

03:40

03:20

به سلامت

14

19:50

19:45

تغذیه و تندرستی

14

14:10

13:25

گل بهار

15

03:45

03:40

کمیک مستند

15

19:55

19:50

به زیست

15

15:00

14:10

مستند خارجی شمارش معکوس

16

04:35

03:45

مستند خارجی شمارش معکوس

16

20:00

19:55

در اختیار پخش

16

15:05

15:00

پخش - کمیک گوشه عافیت

17

04:40

04:35

در اختیار پخش

17

20:30

20:00

همین امشب

17

15:55

15:05

گوشه عافیت

18 

04:55

04:40

اذانگاهی
(فریاد محراب)

18 

20:55

20:30

ایران

18 

16:00

15:55

کمیک ضربان

19

05:00

04:55

تغذیه و تندرستی

19

21:00

20:55

در اختیار پخش

19

 

05:30

05:00

محله بهداشت

20

21:55

21:00

حال خوب

20

05:35

05:30

در اختیار پخش

21

22:00

21:55

در اختیار پخش

21

05:45

05:35

می خواهم بدانم

22

22:05

22:00

کمیک مستند

22

05:50

05:45

در اختیار پخش

23

22:45

22:05

مستند خارجی شمارش معکوس

23

06:00

05:50

آناتومی بدن

24

22:50

22:45

در اختیار پخش

24

06:50

06:00

گل بهار

25

22:55

22:50

صدای سلامت

25

06:55

06:50

در اختیار پخش

26

23:00

22:55

در اختیار پخش

26

07:00

06:55

صدای سلامت

27

23:45

23:00

سینما سلامت

27

07:30

07:00

ورزش برای همه

28

23:55

23:45

در سلامت

28

07:35

07:30

در اختیار پخش

29

24:00

23:55

در اختیار پخش

29

07:40

07:35

ایران

30

 

08:00

07:40

در اختیار پخش

31

 

دو شنبه 30/12/1395
20/03/2017
21 جمادی الثانی/143
8

پخش سوم
8:00تا 16:00

پخش دوم
24:00تا 8:00

پخش اصلی
16:00تا 24:00

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

08:30

08:00

اکسیر

1

00:55

00:00

سریال نمایشی آقای دکتر

1

16:40

16:00

ضربان(منتخب)

1

09:00

08:30

دهکده تندرستی

2

01:00

00:55

در اختیار پخش

2

16:50

16:40

در اختیار پخش

2

09:30

09:00

محله بهداشت

3

01:05

01:00

صدای سلامت

3

17:00

16:50

آناتومی بدن

3

10:00

09:30

همین امروز

4

01:15

01:05

در سلامت

4

17:30

17:00

محله بهداشت

4

11:35

10:00

گل بهار ویژه قبل از سال تحویل

5 

01:20

01:15

سیب در قاب

5 

17:35

17:30

نواونما

5 

11:40

11:35

در اختیار پخش

6

01:55

01:20

بزرگراه زندگی

6

18:05

17:35

همین امشب

6

12:05

11:40

همین امروز

7

02:05

01:55

سیب خنده

7

18:10

18:05

در اختیار پخش

7

12:20

12:05

اذانگاهی
هوای وصال

8

02:10

02:05

در اختیار پخش

8

18:20

18:10

قاب سفید

8

12:25

12:20

در اختیارپخش

9

02:30

02:10

سفره بهاری زمین

9

18:40

18:20

اذانگاهی مغرب

9

13:20

12:25

سریال نمایشی آقای دکتر

10 

02:35

02:30

دراختیار پخش

10 

19:00

18:40

سفره بهاری زمین

10 

13:25

13:20

در اختیار پخش

11

04:35

02:35

گل بهار ویژه شب قبل از سال تحویل

11

19:05

19:00

در اختیار پخش

11

14:10

13:25

همین امروز عیدانه سال تحویل

12

03:20

03:15

در اختیار پخش

12

19:40

19:05

بزرگراه زندگی

12

15:50

14:10

مستند خارجی شمارش معکوس

13

03:40

03:20

به سلامت

13

19:45

19:40

در اختیار پخش

13

14:55

14:50

در اختیار پخش

14

03:45

03:40

کمیک مستند

14

19:50

19:45

تغذیه و تندرستی

14

15:00

14:55

صدای سلامت

15

04:35

03:45

مستند خارجی شمارش معکوس

15

19:55

19:50

به زیست

15

15:05

15:00

پخش کمیک حال خوب

16

04:40

04:35

در اختیار پخش

16

20:00

19:55

در اختیار پخش

16

16:00

15:00

حال خوب

17

04:55

04:40

اذانگاهی
(فریاد محراب)

17

20:30

20:00

همین امشب

17

 

05:00

04:55

تغذیه و تندرستی

18 

20:55

20:30

ایران

18 

05:30

05:00

محله بهداشت

19

21:00

20:55

در اختیار پخش

19

05:35

05:30

در اختیار پخش

20

21:50

21:00

گوشه عافیت

20

05:45

05:35

می خواهم بدانم

21

21:55

21:50

در اختیار پخش

21

05:50

05:45

در اختیار پخش

22

22:00

21:55

سیب در قاب

22

06:00

05:50

آناتومی بدن

23

22:05

22:00

کمیک مستند

23

06:50

06:00

گل بهار

24

22:55

22:05

مستند خارجی شمارش معکوس

24

06:55

06:50

در اختیار پخش

25

23:00

22:55

در اختیار پخش

25

07:00

06:55

صدای سلامت

26

23:45

23:00

سینما سلامت

26

07:30

07:00

ورزش برای همه

27

23:55

23:45

در سلامت

27

07:35

07:30

در اختیار پخش

28

24:00

23:55

در اختیار پخش

28

07:40

07:35

ایران

29

 

08:00

07:40

در اختیار پخش

30

 

 

سه شنبه 01/01/1396
21/03/2015
22جمادی الثانی/143
8

پخش سوم
8:00تا 16:00

پخش دوم
24:00تا 8:00

پخش اصلی
16:00تا 24:00

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

08:30

08:00

اکسیر

1

00:55

00:00

سریال نمایشی آقای دکتر

1

16:40

16:00

ضربان(منتخب)

1

09:00

08:30

دهکده تندرستی

2

01:00

00:55

در اختیار پخش

2

16:50

16:40

در اختیار پخش

2

09:30

09:00

محله بهداشت

3

01:05

01:00

صدای سلامت

3

17:00

16:50

آناتومی بدن

3

10:00

09:30

همین امروز

4

01:15

01:05

در سلامت

4

17:30

17:00

محله بهداشت

4

10:45

10:00

مادر کودک منتخب

5 

01:20

01:15

سیب در قاب

5 

17:35

17:30

نواونما

5 

10:55

10:45

میخواهم بدانم

6

01:55

01:20

بزرگراه زندگی

6

18:05

17:35

همین امشب

6

11:00

10:55

تغذیه و تندرستی

7

02:05

01:55

سیب خنده

7

18:10

18:05

در اختیار پخش

7

11:35

11:00

بزرگراه زندگی

8

02:10

02:05

در اختیار پخش

8

18:20

18:10

قاب سفید

8

11:40

11:35

در اختیار پخش

9

02:30

02:10

سفره بهاری زمین

9

18:40

18:20

اذانگاهی مغرب

9

12:05

11:40

همین امروز

10 

02:35

02:30

دراختیار پخش

10 

19:00

18:40

سفره بهاری زمین

10 

12:20

12:05

اذانگاهی
هوای وصال

11

03:10

02:35

مشاعره سلامت

11

19:05

19:00

در اختیار پخش

11

12:25

12:20

در اختیارپخش

12

03:15

03:10

نواونما

12

19:40

19:05

بزرگراه زندگی

12

13:20

12:25

سریال نمایشی آقای دکتر

13

03:20

03:15

در اختیار پخش

13

19:45

19:40

در اختیار پخش

13

13:25

13:20

در اختیار پخش

14

03:40

03:20

به سلامت

14

19:50

19:45

تغذیه و تندرستی

14

14:10

13:25

سینما سلامت

15

03:45

03:40

کمیک مستند

15

19:55

19:50

به زیست

15

15:00

14:10

مستند خارجی شمارش معکوس

16

04:35

03:45

مستند خارجی شمارش معکوس

16

20:00

19:55

در اختیار پخش

16

15:05

15:00

پخش - کمیک گوشه عافیت

17

04:40

04:35

در اختیار پخش

17

20:30

20:00

همین امشب

17

15:55

15:05

گوشه عافیت

18 

04:55

04:40

اذانگاهی
(فریاد محراب)

18 

20:55

20:30

ایران

18 

16:00

15:55

کمیک ضربان

19

05:00

04:55

تغذیه و تندرستی

19

21:00

20:55

در اختیار پخش

19

 

05:30

05:00

محله بهداشت

20

21:55

21:00

حال خوب

20

05:35

05:30

در اختیار پخش

21

22:00

21:55

در اختیار پخش

21

05:45

05:35

می خواهم بدانم

22

22:05

22:00

کمیک مستند

22

05:50

05:45

در اختیار پخش

23

22:55

22:05

مستند خارجی حقایقی درباره کالری

23

06:00

05:50

آناتومی بدن

24

23:45

23:00

سینما سلامت

24

06:50

06:00

گل بهار

25

23:55

23:45

در سلامت

25

06:55

06:50

در اختیار پخش

26

24:00

23:55

در اختیار پخش

26

07:00

06:55

صدای سلامت

27

 

07:30

07:00

ورزش برای همه

28

07:35

07:30

در اختیار پخش

29

07:40

07:35

ایران

30

08:00

07:40

در اختیار پخش

31

 

 

چهار شنبه 02/01/1396
22/
03/2017
23 جمادی الثانی/143
8

پخش سوم
8:00تا 16:00

پخش دوم
24:00تا 8:00

پخش اصلی
16:00تا 24:00

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

08:30

08:00

اکسیر

1

00:55

00:00

سریال نمایشی آقای دکتر

1

16:40

16:00

ضربان(منتخب)

1

09:00

08:30

دهکده تندرستی

2

01:00

00:55

در اختیار پخش

2

16:50

16:40

در اختیار پخش

2

09:30

09:00

محله بهداشت

3

01:05

01:00

صدای سلامت

3

17:00

16:50

آناتومی بدن

3

10:00

09:30

همین امروز

4

01:15

01:05

در سلامت

4

17:30

17:00

محله بهداشت

4

10:45

10:00

مادر کودک منتخب

5 

01:20

01:15

سیب در قاب

5 

17:35

17:30

نواونما

5 

10:55

10:45

میخواهم بدانم

6

01:55

01:20

بزرگراه زندگی

6

18:00

17:35

همین امشب

6

11:00

10:55

تغذیه و تندرستی

7

02:05

01:55

سیب خنده

7

18:50

18:00

گلبهار

7

11:35

11:00

بزرگراه زندگی

8

02:10

02:05

در اختیار پخش

8

18:55

18:50

در اختیار پخش

8

11:40

11:35

در اختیار پخش

9

02:30

02:10

سفره بهاری زمین

9

19:30

18:55

بزرگراه زندگی

9

12:05

11:40

همین امروز

10 

02:35

02:30

دراختیار پخش

10 

19:35

19:30

در اختیار پخش

10 

13:00

12:05

سریال نمایشی آقای دکتر

11

03:10

02:35

مشاعره سلامت

11

19:50

19:35

اذانگاهی

11

13:20

13:00

اذانگاهی
هوای وصال

12

03:15

03:10

نواونما

12

19:55

19:50

به زیست

12

13:25

13:20

در اختیار پخش

13

03:20

03:15

در اختیار پخش

13

20:00

19:55

در اختیار پخش

13

14:10

13:25

سینما سلامت

14

03:40

03:20

به سلامت

14

20:30

20:00

همین امشب

14

15:00

14:10

مستند خارجی حقایقی درباره کالری

15

03:45

03:40

کمیک مستند

15

20:55

20:30

ایران

15

15:05

15:00

پخش -کمیک حال خوب

16

04:35

03:45

مستند خارجی حقایقی درباره کالری

16

21:00

20:55

در اختیار پخش

16

16:00

15:05

حال خوب

17

04:40

04:35

در اختیار پخش

17

21:50

21:00

گوشه عافیت

17

 

04:55

04:40

اذانگاهی
(فریاد محراب)

18 

21:55

21:50

در اختیار پخش

18 

05:00

04:55

تغذیه و تندرستی

19

22:00

21:55

سیب در قاب

19

05:30

05:00

محله بهداشت

20

22:05

22:00

کمیک مستند

20

05:35

05:30

در اختیار پخش

21

22:55

22:05

مستند خارجی حقایقی درباره قند

21

05:45

05:35

می خواهم بدانم

22

23:00

22:55

در اختیار پخش

22

05:50

05:45

در اختیار پخش

23

23:45

23:00

سینما سلامت

23

06:00

05:50

آناتومی بدن

24

23:55

23:45

در سلامت

24

06:50

06:00

گل بهار

25

24:00

23:55

در اختیار پخش

25

06:55

06:50

در اختیار پخش

26

 

07:00

06:55

صدای سلامت

27

07:30

07:00

ورزش برای همه

28

07:35

07:30

در اختیار پخش

29

07:40

07:35

ایران

30

08:00

07:40

در اختیار پخش

31

 

 

پنج شنبه 03/01/1396
23/03/2017
جمادی الثانی24/1438

پخش سوم
8:00تا 16:00

پخش دوم
24:00تا 8:00

پخش اصلی
16:00تا 24:00

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

08:30

08:00

اکسیر

1

00:55

00:00

سریال نمایشی آقای دکتر

1

16:40

16:00

ضربان(منتخب)

1

09:00

08:30

دهکده تندرستی

2

01:00

00:55

در اختیار پخش

2

16:50

16:40

در اختیار پخش

2

09:30

09:00

محله بهداشت

3

01:05

01:00

صدای سلامت

3

17:00

16:50

آناتومی بدن

3

10:00

09:30

همین امروز

4

01:15

01:05

در سلامت

4

17:30

17:00

محله بهداشت

4

10:45

10:00

مادر کودک منتخب

5 

01:20

01:15

سیب در قاب

5 

17:35

17:30

نواونما

5 

10:55

10:45

میخواهم بدانم

6

01:55

01:20

بزرگراه زندگی

6

18:00

17:35

همین امشب

6

11:00

10:55

تغذیه و تندرستی

7

02:05

01:55

سیب خنده

7

18:50

18:00

گلبهار

7

11:35

11:00

بزرگراه زندگی

8

02:10

02:05

در اختیار پخش

8

18:55

18:50

در اختیار پخش

8

11:40

11:35

در اختیار پخش

9

02:30

02:10

سفره بهاری زمین

9

19:30

18:55

بزرگراه زندگی

9

12:05

11:40

همین امروز

10 

02:35

02:30

دراختیار پخش

10 

19:35

19:30

در اختیار پخش

10 

13:00

12:05

سریال نمایشی آقای دکتر

11

03:10

02:35

مشاعره سلامت

11

19:50

19:35

اذانگاهی

11

13:20

13:00

اذانگاهی
هوای وصال

12

03:15

03:10

نواونما

12

19:55

19:50

به زیست

12

13:25

13:20

در اختیار پخش

13

03:20

03:15

در اختیار پخش

13

20:00

19:55

در اختیار پخش

13

14:10

13:25

سینما سلامت

14

03:40

03:20

به سلامت

14

20:30

20:00

همین امشب

14

15:00

14:10

مستند خارجی حقایقی درباره قند

15

03:45

03:40

کمیک مستند

15

20:55

20:30

ایران

15

15:05

15:00

پخش - کمیک گوشه عافیت

16

04:35

03:45

مستند خارجی حقایقی درباره قند

16

21:00

20:55

در اختیار پخش

16

15:55

15:05

گوشه عافیت

17

04:40

04:35

در اختیار پخش

17

21:55

21:00

حال خوب

17

16:00

15:55

کمیک ضربان

18 

04:55

04:40

اذانگاهی
(فریاد محراب)

18 

22:00

21:55

در اختیار پخش

18 

 

05:00

04:55

تغذیه و تندرستی

19

22:05

22:00

کمیک مستند

19

05:30

05:00

محله بهداشت

20

22:55

22:05

مستند خارجی حقایقی درباره دارو

20

05:35

05:30

در اختیار پخش

21

23:00

22:55

در اختیار پخش

21

05:45

05:35

می خواهم بدانم

22

23:45

23:00

سینما سلامت

22

05:50

05:45

در اختیار پخش

23

23:55

23:45

در سلامت

23

06:00

05:50

آناتومی بدن

24

24:00

23:55

در اختیار پخش

24

06:50

06:00

گل بهار

25

 

06:55

06:50

در اختیار پخش

26

07:00

06:55

صدای سلامت

27

07:30

07:00

ورزش برای همه

28

07:35

07:30

در اختیار پخش

29

07:40

07:35

ایران

30

08:00

07:40

در اختیار پخش

31

08:00

07:40

صبح و سلامتی

32

 

 

جمعه 04/01/1395
24/03/2016
 جمادی الثانی1438/25

پخش سوم
8:00تا 16:00

پخش دوم
24:00تا 8:00

پخش اصلی
16:00تا 24:00

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

ساعت پایان

ساعت شروع

نام برنامه

ردیف

08:30

08:00

اکسیر

1

00:55

00:00

سریال نمایشی آقای دکتر

1

16:40

16:00

ضربان(منتخب)

1

09:00

08:30

دهکده تندرستی

2

01:00

00:55

در اختیار پخش

2

16:50

16:40

در اختیار پخش

2

09:30

09:00

محله بهداشت

3

01:05

01:00

صدای سلامت

3

17:00

16:50

آناتومی بدن

3

10:00

09:30

همین امروز

4

01:15

01:05

در سلامت

4

17:30

17:00

محله بهداشت

4

10:45

10:00

مادر کودک منتخب

5 

01:20

01:15

سیب در قاب

5 

17:35

17:30

نواونما

5 

10:55

10:45

میخواهم بدانم

6

01:55

01:20

بزرگراه زندگی

6

18:05

17:35

همین امشب

6

11:00

10:55

تغذیه و تندرستی

7

02:05

01:55

سیب خنده

7

18:10

18:05

در اختیار پخش

7

11:35

11:00

بزرگراه زندگی

8

02:10

02:05

در اختیار پخش

8

18:20

18:10

قاب سفید

8

11:40

11:35

در اختیار پخش

9

02:30

02:10

سفره بهاری زمین

9

18:40

18:20

اذانگاهی مغرب

9

12:05

11:40

همین امروز

10 

02:35

02:30

دراختیار پخش

10 

19:00

18:40

سفره بهاری زمین

10 

13:00

12:05

سریال نمایشی آقای دکتر

11

03:10

02:35

مشاعره سلامت

11

19:05

19:00

در اختیار پخش

11

13:20

13:00

اذانگاهی
هوای وصال

12

03:15

03:10

نواونما

12

19:40

19:05

بزرگراه زندگی

12

13:25

13:20

در اختیار پخش

13

03:20

03:15

در اختیار پخش

13

19:45

19:40

در اختیار پخش

13

14:10

13:25

سینما سلامت

14

03:40

03:20

به سلامت

14

19:50

19:45

تغذیه و تندرستی

14

15:00

14:10

مستند خارجی حقایقی درباره کالری

15

03:45

03:40

کمیک مستند

15

19:55

19:50

به زیست

15

15:05

15:00

پخش -کمیک حال خوب

16

04:35

03:45

مستند خارجی حقایقی درباره دارو

16

20:00

19:55

در اختیار پخش

16

16:00

15:05

حال خوب

17

04:40

04:35

در اختیار پخش

17

20:30

20:00

همین امشب

17

 

04:55

04:40

اذانگاهی
(فریاد محراب)

18 

20:55

20:30

ایران

18 

05:00

04:55

تغذیه و تندرستی

19

21:00

20:55

در اختیار پخش

19

05:30

05:00

محله بهداشت

20

21:55

21:00

حال خوب

20

05:35

05:30

در اختیار پخش

21

22:00

21:55

در اختیار پخش

21

05:45

05:35

می خواهم بدانم

22

22:05

22:00

کمیک مستند

22

05:50

05:45

در اختیار پخش

23

22:55

22:05

مستند خارجی حقایقی درباره کالری

23

06:00

05:50

آناتومی بدن

24

23:45

23:00

سینما سلامت

24

06:50

06:00

گل بهار

25

23:55

23:45

در سلامت

25

06:55

06:50

در اختیار پخش

26

24:00

23:55

در اختیار پخش

26

07:00

06:55

صدای سلامت

27

 

07:30

07:00

ورزش برای همه

28

07:35

07:30

در اختیار پخش

29

07:40

07:35

ایران

30

08:00

07:40

در اختیار پخش

31

08:00

07:40

صبح و سلامتی

32

 

 

برنامه مادر، کودک، تندرستی

برنامه مادر، کودک، تندرستی با عنایت به اینکه سلامت مادران و کودکان پایه اصلی سلامت خانواده است، این برنامه با پرداختن به صلاح و نیاز مخاطبان و منطبق بر سیاست های آموزشی مبتنی بر پیشگیری و ارتقاء سواد سلامت سعی در اصلاح و تغییر الگوهای رفتاری و ارتقاءسبک زندگی دارد که در این بین به سیاست های جدید جمعیتی کشور و به صورت غیر مستقیم ولی کاربردی توجه خاص شده است.ساعت پخش اصلی 10 صبح و تکرار 6 صبح روز بعد

صفحه برنامه

 

برنامه ضربان

برنامه ضربان، این برنامه با رویکرد اصلی پیشگیری از بیماری ها به خصوص بیماری های شایع که بار اصلی هزینه ها و مشکلات نظام سلامت کشور را ایجاد می نماید و در عین حال با توجه ویژه به رفع مشکلات روزمره و درخواستی مخاطبین شبکه تولید و پخش می گردد.

ساعت پخش اصلی 16بعدازظهر و تکرار 8 صبح روز بعد

صفحه برنامه

 

برنامه همین امروز ، همین امشب

این برنامه در دو بخش صبح (10-9)و بعدازظهر در ساعت (6:30-5:30) به صورت زنده به روی آنتن می رود .این برنامه با تهیه کنندگی بهنام آسایش سعی می کند برنامه های شبکه سلامت سیما را به مخاطبان معرفی کند و این برنامه یک جنگ ترکیبی است که در روزهای پنج شنبه یک میهمان وِیژه یا پزشک به برنامه خود دعوت می کند.مبینا نصیری ، زهرا شوقی ، سید وحید سپهرتاج و سینا مقدم مجریان این برنامه هستند.

صفحه برنامه

 

برنامه سیب سلامتی

مسابقه تلفنی سیب سلامتی به تهیه کنندگی محسن کرمی و با اجرای حامد مدرس و گلاره جباری است که با هدف سرگرمی و خلق ساعاتی خوش و پر هیجان برای بینندگان شنبه تا پنج شنبه ساعت 18:30 از شبکه سلامت پخش میگردد و همچنین دارای یک بار آموزشی نیز می باشد به این صورت که منبع سوالات در اختیار بینندگان از طریق متن های خوانده شده توسط مجریان گرامی قرار می گیرد تا صاحب اطلاعات ناب پزشکی باشند.تکرار این برنامه 30 :00بامداد هرروز

 

صفحه برنامه

 

برنامه مادر، کودک، تندرستی

برنامه مادر، کودک، تندرستی با عنایت به اینکه سلامت مادران و کودکان پایه اصلی سلامت خانواده است، این برنامه با پرداختن به صلاح و نیاز مخاطبان و منطبق بر سیاست های آموزشی مبتنی بر پیشگیری و ارتقاء سواد سلامت سعی در اصلاح و تغییر الگوهای رفتاری و ارتقاءسبک زندگی دارد که در این بین به سیاست های جدید جمعیتی کشور و به صورت غیر مستقیم ولی کاربردی توجه خاص شده است.ساعت پخش اصلی 10 صبح و تکرار 6 صبح روز بعد

صفحه برنامه

 

برنامه ضربان

برنامه ضربان، این برنامه با رویکرد اصلی پیشگیری از بیماری ها به خصوص بیماری های شایع که بار اصلی هزینه ها و مشکلات نظام سلامت کشور را ایجاد می نماید و در عین حال با توجه ویژه به رفع مشکلات روزمره و درخواستی مخاطبین شبکه تولید و پخش می گردد.

ساعت پخش اصلی 16بعدازظهر و تکرار 8 صبح روز بعد

صفحه برنامه

 

برنامه همین امروز ، همین امشب

این برنامه در دو بخش صبح (10-9)و بعدازظهر در ساعت (6:30-5:30) به صورت زنده به روی آنتن می رود .این برنامه با تهیه کنندگی بهنام آسایش سعی می کند برنامه های شبکه سلامت سیما را به مخاطبان معرفی کند و این برنامه یک جنگ ترکیبی است که در روزهای پنج شنبه یک میهمان وِیژه یا پزشک به برنامه خود دعوت می کند.مبینا نصیری ، زهرا شوقی ، سید وحید سپهرتاج و سینا مقدم مجریان این برنامه هستند.

صفحه برنامه

 

برنامه سیب سلامتی

مسابقه تلفنی سیب سلامتی به تهیه کنندگی محسن کرمی و با اجرای حامد مدرس و گلاره جباری است که با هدف سرگرمی و خلق ساعاتی خوش و پر هیجان برای بینندگان شنبه تا پنج شنبه ساعت 18:30 از شبکه سلامت پخش میگردد و همچنین دارای یک بار آموزشی نیز می باشد به این صورت که منبع سوالات در اختیار بینندگان از طریق متن های خوانده شده توسط مجریان گرامی قرار می گیرد تا صاحب اطلاعات ناب پزشکی باشند.تکرار این برنامه 30 :00بامداد هرروز

 

صفحه برنامه

 

برنامه حال خوب

برنامه حال خوب کاری از گروه بهداشت و درمان شبکه سلامت است که با رویکردی نو به مقوله سلامت روان و ارتباط آن با حال خوب می پردازد.این برنامه با بهره گیری از روانشناسان مجرب و صاحب نام و با آیتمهایی همچون مرکز مشاوره،معرفی کتاب،داستانهایی آموزنده از زندگی،موسیقی های آرامش بخش و... در صدد تسری حال خوب در جامعه است . روزهای فرد ساعت 21 و تکرار آن روزهای زوج ساعت 14

صفحه برنامه