درباره ما

نگاهی به منویات مقام معظم رهبری و تأکید ایشان به بهره برداری حداکثری از ظرفیت جامعه برای دستیابی به افق چشم انداز 1404 برآورندۀ آن است  که تأکید معظم له در وهلۀ اول به افراد جامعه و توجه به جنبه های مختلف انسانی معطوف است. محرز است از اصلی ترین مؤلفه های انسانی که در پرتو آن ایران عزیزمان
می تواند در همه زمینه ها به عزت و اقتدار ملی نائل آید، سلامت مردم است. به همین دلیل، پس از پیروزی انقلاب اسلامی موضوع سلامت بیش از پیش در کشور برجسته  شد و برنامۀ جامع سلامت کشور در دستور کار نظام قرار گرفت. لیکن آنچه مسلم است مهم‌ترین و اصلی ترین ابزار نظام برای تحقق برنامه های تدوین شده در تمام زمینه ها به ویژه در حوزه سلامت، که کیفی ترین بعد زندگی فردی و اجتماعی انسان محسوب می شود، رسانه ها به ویژه رسانۀ ملی است که با فرهنگ سازی مناسب
می توانند نگرش و رفتار جامعه را با اهداف نظام همگرا سازند و سبک زندگی اسلامی ایرانی را تعالی بخشند.
  سازمان صداوسیما با توجه به سیاستگذاری نظام و هم راستا با رویکرد ملی، "شورای سلامت" سازمان را با هدف پشتیبانی توسعۀ ملی در حوزۀ سلامت ایجاد کرد تا ضمن استفاده از ظرفیت گستردۀ بی رقیب رسانه های در اختیار برای هماهنگ کردن
برنامه های سلامت‌محور با سیاست های کلان کشور، به نحو شایسته به افزایش
آگاهی، ایجاد نگرش صحیح، مسئولیت پذیری، توانمندی، عملکرد مطلوب و مشارکت ساختارمند و فعالانۀ فرد، خانواده و جامعه کمک کند. بدیهی است دستورها و احکام دین مبین اسلام نیز که به طور جامع و کامل تمام موضوعات مرتبط با انسان را پوشش می دهد و همچنین برخی آئین ها و سنت های ملی و ایرانی که برآمده از فرهنگ غنی و عمیق است، متضمن حفظ و نگهداشت جامعه سالم است و استناد به آن ها اقدامات رسانه  در این راستا را غنای بیشتری می بخشد.

اسناد بالادستی شورای تخصصی سلامت
1-  سند چشم‌انداز بیست‌سالۀ کشور؛
2- سیاست های کلی سلامت کشور: مشتمل بر 14 بند اصلی و شماری از بندهای فرعی که در سال 1393 به تصویب مقام معظم رهبری رسید؛
3- سیاست های کلی برنامه های توسعه کشور: برنامۀ ششم توسعه - بخش امور اجتماعی؛
4- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: از جمله، بند6 اصول کلی، بند 2 اصل سوم، بند 2 اصل 21، اصل 29، فصل 4 اصل 43 ، .... ؛
5- سند افق رسانه؛
6- مصوبات شورای عالی سیاستگذاری سازمان صداوسیما؛
7- مجموعۀ سیاست های محتوایی ابلاغیه سازمان صداوسیما در هر سال.

حوزه های ذی نفع  و ذی مدخل سلامت
سلامت به عنوان یک نیاز همگانی، از مهم‌ترین جلوه های حقوق بشری و یکی از ارکان آشکار جامعۀ توسعه‌یافته است. سلامت یک مفهوم و مسئولیت عام اجتماعی است که به دلیل شمولیت آن و ضرورت دسترسی و برخورداری برابر و عادلانۀ تمام افراد جامعه به آن، نیازمند توجه و اقدام همگانی است؛ بدین مفهوم که بخش های دولتی (اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کار و امور اجتماعی، ...)، نهادهای عمومی (مانند قوه مقننه، قوه قضائیه، شهرداری، صداوسیما، ....)، بخش خصوصی (اعم از شرکت ها و مؤسسات صنعتی و تولیدی، انجمن های خیریه و سمن ها، گروه های شغلی و فکری اجتماعی مثل سندیکاها و اتحادیه ها و انجمن ها، ...) و مردم به مثابۀ تک تک افراد دارای نقش در جامعه، و نیز کلیت جامعه، همگی با مسئولیت مشترک و ارتباط متقابل و متعامل دخیل اند. درنتیجه، سازمان صداوسیما به منزلۀ یک نهاد عمومی باید در راستای نگهداشت، ترویج، تأمین و ارتقای سلامت و به عبارتی برای دستیابی جامعه به وضعیت حداکثری سلامت به عنوان یک اولویت تعریف شده در تعامل با سه وجه دیگر باشد. شایان ذکراست، درج قید تعامل بدین مفهوم است که سازمان وظیفۀ اجرایی در حوزۀ سلامت ندارد؛ بلکه موظف است نسبت به تغییر اندیشه و اصلاح باورهای جامعه منطبق با اصول مورد نظر و سبک زندگی اسلامی ایرانی اقدام کند.
  از سوی دیگر، شورای تخصصی سلامت با توجه به ساختار منظومه ای خود، و نیز جایگاه آن در رسانۀ ملی به عنوان مرجع محتوایی برنامه های سلامت‌محور،  باید با تمام بسترهای رسانه ای سازمان در ارتباط و تعامل باشد.
  ازاین رو، با توجه به تعاملات یادشده، دو گروه ذی نفعان/ ذی مدخلان "خارج از سازمان" و "داخل سازمان" برای شورای تخصصی سلامت متصور است که مهم‌ترین آنها عبارت اند از:
• خارج از سازمان: ارکان سه قوه (مجریه، مقننه، قضائیه)، سازمان ها، نهادهای علمی و فرهنگی، شهرداری، ... .
• داخل سازمان: سیما، صدا، خبر، مراکز استان ها، برون مرزی، نشریات، فضای مجازی، ... .   

مأموریت شورای تخصصی سلامت
فراهم آوری بستر مناسب جهت تولید و انتقال درست پیام و نیز پیام های درست و مؤثر به مخاطب در حوزۀ سلامت به منظور ارتقای سلامت و دستیابی به جامعه ای سالم.

محورها و موضوعات اصلی قابل بررسی در شورای تخصصی سلامت
با توجه به تعاریف سلامت، 4 بعد اصلی برای سلامتی قابل بررسی است. بدیهی است این ابعاد مجزا از هم نیستند؛ بر یکدیگر اثرگذارند و تحت تأثیر یکدیگر نیز قرار دارند.

1- "بهداشت و سلامت جسم": با اولویت پیشگیری بر درمان؛
مهمترین بعد سلامتی، سلامت جسمی است که نسبت به ابعاد دیگر ساده تر می توان آن را ارزیابی کرد. سلامت جسمی درحقیقت، ناشی از عملکرد درست اعضاء بدن است. از نظر بیولوژیکی عمل مناسب سلول ها و اعضاء بدن و هماهنگی آنها با هم نشانه سلامت جسمی است. برخی پارامترهای اصلی در این بعد عبارت اند از:
- تغذیه: اصلاح سبک زندگی در عرصۀ تغذیه؛
- ورزش و تحرک بدنی؛
- الگوهای رفتاری.
2- "سلامت روان": با هدف ارتقاء سلامت روانی جامعه با ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی؛
آنچه در بعد سلامت روانی مطرح است تنها نداشتن بیماری نیست، بلکه قدرت تطابق با شرایط محیطی، داشتن عکس العمل مناسب در برابر مشکلات و حوادث زندگی جنبه مهمی از سلامت روانی را تشکیل می دهد. بعضی از
نشانه های سلامت روانی عبارت اند از: سازگاری فرد با خودش و دیگران، قضاوت صحیح در برخورد با مسائل، داشتن روحیه انتقادپذیری و داشتن عملکرد مناسب در برخورد با مشکلات.

3- "سلامت اجتماعی": با هدف کاهش اختلالات اجتماعی و رفع هر آنچه که در زندگی فردی و اجتماعی تنش آفرینی می کند. برخی مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سلامت عبارت اند از:
- جمعیت: فرهنگ سازی و ایجاد زمینه ها و ترتیبات لازم برای تحقق
سیاست های کلی جمعیت (مواردی از قبیل ترکیب جمعیت، فرزندآوری، امید به زندگی، ...)؛
- خانواده: استحکام و تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن؛
- آسیب های اجتماعی: مانند مصرف مشروبات الکلی، مصرف مواد مخدر،
روان گردان ها، ناهمگونی های رفتاری،  بزهکاری، ... ؛
- محیط زیست: توسعه ایمنی و سلامت محیط زندگی؛
- همگرایی اجتماعی.
4- "سلامت معنوی": یکی از زمینه های عمده بیماری ها و مشکلات روانی و عوارض جسمی و اجتماعی آن احساس پوچی، بیهودگی و تزلزل روحی است که ناشی از فقدان بعد معنوی در افراد است. ایمان، هدفدار بودن زندگی،
پای بندی اخلاقی، تعاون، داشتن حسن ظن و توجه بیشتر به مسائل معنوی زندگی باعث کاهش اضطراب، تزلزل روحی و عوارض ناشی از آن می شود.
شایان ذکر است که بررسی های شورا در تمام موضوعات یادشده:
- برگرفته از اسناد بالادستی و تأکیدات مقام معظم رهبری است.
- دربردارندۀ سه بعد فرد، خانواده و جامعه است.
- تمام دوره های سنی نوزادان، شیرخواران، کودکان، نوجوانان، جوانان، میانسالان و کهنسالان و هر دو جنسیت زن و مرد را شامل می شود.
- به تمام جوانب "خودمراقبتی"، "پیشگیری"، "درمان"، "توانبخشی" و "مراقبت" می پردازد.
- در ارائۀ اطلاعات جامعه نگر، جنبۀ آگاهی بخشی، امیدبخشی و مسائل اخلاقی، معنوی و معرفتی را مورد توجه قرار می دهد.
- مبتنی بر سبک زندگی اسلامی ایرانی است.
- و با توجه به اهمیت و تأکید مقام معظم رهبری به طب سنتی، این بررسی ها تا حد امکان از دو منظر علم روز و طب سنتی صورت می گیرد.

وظایف شورای تخصصی سلامت
با توجه به نقش شورای تخصصی سلامت که قوۀ عاقله و اندیشۀ مجهز سازمان صداوسیما در حوزۀ سلامت است و مرجع قانونی و انحصاری پیام رسان و رسانه ای نظام برای ارتقای سواد سلامت و ساختن جامعه ای سالم تلقی می شود و از ماهیت سیاستگذاری در سطح وسیع ملی (از نظر ارتباطی) و تخصصی (از نظر رسانه ای) برخوردار است، وظایف ذیل برای شورا تعریف می شود:
1- دریافت مصوبات و نظریات شورای عالی سیاستگذاری و کسب آگاهی از سیاست-ها، راهبردها و رویکردهای نظام و سازمان در حوزۀ سلامت؛
2- تنظیم و تدوین نقشۀ‌راه و اصول حاکم بر تولید، تأمین و پخش برنامه های سلامت‌محور در رسانه ها و شبکه های‌ مختلف رسانۀ ملی بر اساس الزامات و برنامه های بالادستی؛
3- تعیین اولویت های پرداختن به ابعاد مختلف موضوعی سلامت با عنایت به اهمیت، میزان ابتلا و حساسیت های جامعۀ ایرانی با تأکید بر سه بعد فرد، خانواده و جامعه؛
4- تدوین و ابلاغ سیاست های اجرایی و عملیاتی برنامه سازی در حوزۀ سلامت در دوره های زمانی بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت مبتنی بر مطالعات انجام‌شده و اولویت ها به رسانه های سازمان متناسب با نقش و موقعیت رسانه ای ایشان و مخاطبان بالقوه و بالفعل؛
5- توزیع نقش، مسئولیت و سهم بسترهای رسانه ای سازمان اعم از رادیویی، تلویزیونی، مجازی و مکتوب و ایجاد هماهنگی بین این رسانه ها؛
6- طراحی جدول پخش محتوایی سازمان (ابرکنداکتور) در حوزۀ سلامت با ملاحظۀ سه مؤلفۀ میل، مصلحت و نیاز مخاطب؛ بدین مفهوم که چه نوع برنامه، برای کدام مخاطب، در چه ساعاتی از شبانه‌روز، در چه ساختاری و برای پخش از چه رسانه ای (شبکه های سیما، صدا، مراکز استان ها، برون مرزی، رسانه های مجازی) و در چه منطقه ای مناسب است و لازم است چند بار پخش شود؛
7- تعیین مناسب ترین ساختارهای برنامه سازی برای طرح مباحث سلامت در بسترهای رسانه ای سازمان؛
8- تنظیم مستندات، متون راهنما و اطلاعات مفید به منظور ارتقای کارآمدی برنامه‌سازان و ظرفیت  های برنامه سازی در حوزۀ سلامت و اقدام برای آموزش مستقیم یا غیرمستقیم برنامه سازان در این مورد؛
9- تدوین و ابلاغ آیین نامه ها،  نظام نامه ها و دستورالعمل های اجرایی و استانداردها برای ایجاد هماهنگی و رعایت مقررات در تولید و پخش برنامه ها (اعم از
برنامه های تولیدی، اخبار، برنامه های تأمینی، برنامه های بازرگانی و تبلیغی، ...) و نیز استفاده از کارشناسان، مشاوران و متخصصان در برنامه ها و مراقبت از اجرای ابلاغیه ها در همۀ بسترهای رسانه ای؛
10- تأمین و تولید محتوا حسب موضوعات و ضرورت های پیش آمده در جامعه و توزیع در بسترهای رسانه ای متنوع برای ارائه به مخاطب و جریان سازی اجتماعی؛
11- تأیید صلاحیت عمومی و اخلاقی، حرفه ای و تخصصی کارشناسان و مشاوران برنامه های سلامت‌محور سازمان با استعلام از مراکز ذی صلاح؛
12- نظارت و مراقبت برای اطمینان از صحت طرح اطلاعات و اخبار واقعی و تخصصی (مرتبط با محورها و موضوعات اصلی برشمرده) در بسترهای رسانه ای؛
13- رصد و ارزیابی برنامه های تولید و پخش شده از بسترهای رسانه ای و نیز دریافت بازخورد ذی نفعان به منظور ارزیابی و ارتقای کیفی برنامه های سلامت‌محور؛
14- پاسخگویی به نیازهای تخصصی و محتوایی برنامه سازان در حوزه سلامت (با ایجاد اتاق فکر و کارگروه های تخصصی) و سفارش مطالعات به پژوهشگران و متخصصان به منظور ارتقای کیفی این گونه نیازها؛
15- ایجاد، نگهداری و به‌روزرسانی بانک اطلاعاتی مشاوران و کارشناسان تخصصی صاحب صلاحیت در حوزۀ سلامت؛
16- برنامه ریزی و اجرای تکالیف واگذار شده به رسانۀ ملی از سوی حوزه های ذی نفع خارج از سازمان در موضوعات مرتبط؛
17- ارائۀ گزارش های لازم به مراجع ذیربط اعم از عملکرد شورا، ارزیابی عملکرد رسانه های سازمان به ویژه از نظر اثربخشی برنامه ها (عملکرد اجتماعی) و اجرای تصمیمات متخذه در شورا (عملکرد سازمانی)، ...؛
18- دعوت و به کارگیری صاحب نظران برای شرکت و همکاری در جلسات شورا
به منظور ارتقای کیفی و محتوایی برنامه های سلامت‌محور.

مبنای الگوی اطلاعاتی شورای تخصصی سلامت
وظایف شورای سلامت برپایۀ سه حوزۀ اطلاعاتی است:
1- اسناد بالادستی؛
2- کارکردها و نقش رسانه ای سازمان، که دربرگیرندۀ  ظرفیت های انسانی و فنی (تولید و پوشش)، توانایی تأمین برنامه ها و تعداد شبکه های رادیویی و تلویزیونی، رسانه های مجازی و مکتوب و سایر امکانات در اختیار است؛
3- اطلاعات تخصصی و صحیح در حوزۀ سلامت، به مدد حضور و همکاری متخصصان این حوزه که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با رسانه های سازمان همکاری می کنند.
مبنای ارزشی مسئولیت های شورای تخصصی سلامت
1- مبانی، دستورها و توصیه های منبعث از تعالیم دین مبین اسلام در حوزۀ سلامت فرد، خانواده و جامعه؛
2- سنت ها، فرهنگ و آیین های ملی و ایرانی؛
3- دستاوردهای علمی دانشمندان و متخصصان در حوزۀ سلامت.

اعضای شورای سلامت 

دکتر شاهین محمد صادقی

               دکتر احمد سفیدی

رئیس شورا

 

زهرا مفاخر

دبیر شورا

دکتر شاهین محمد صادقی

دکتر عاطفه میرسیدی

نماینده معاونت خبر

دکتر محمد مهدی قاسمی

دکتر صدیقه اعتماد سعید

نماینده معاونت صدا

 

دکتر حمید رضا رضی

نماینده معاونت برون مرزی

 

دکتر محمد رضا مانی فر

نماینده معاونت برنامه ریزی و منابع مالی

دکتر علیرضا مرندی

دکتر سید علیرضا مرندی

استاد دانشگاه

دکتر علیرضا زالی

دکتر علیرضا زالی

استاد دانشگاه

 

آقای رسول مقصودی

برنامه ساز

دکتر علیرضا زالی

دکتر سید رضا نقیب السادات

کارشناس رسانه